Sobota, 25. března 2023
5.9 C
Viehberg

Nepřehlédněte

Autoři

Historie

Za humny

Veš­ke­ré výpra­vy v blíz­kém i vzdá­le­něj­ším okolí naše­ho byd­liš­tě, ať v již­ních Čechách nebo u sou­se­dů za čárou.

Alpy

Jak sám název rubri­ky napo­ví­dá, čte­nář tu najde veš­ke­ré naše pod­ni­ky usku­teč­ně­né v nej­roz­leh­lej­ším evrop­ském pohoří.

Kecy nemaj cenu

Zamyš­le­ní, úvahy, nápa­dy a podob­né výplo­dy našich cho­rých mozků.

Česko

Lyžař­ské pod­ni­ky v Čechách, o kte­rých se nedá říci, že byly usku­teč­ně­ny za humny členů Vele­šín­ské­ho druž­stva loučkařů.

pod Alpami

Výběr z hlav­ních rubrik. Repor­ty z akcí usku­teč­ně­ných v niž­ších hor­ských pás­mech Alp a jejich předhůří.