Neděle, 26. března 2023
6.6 C
Viehberg

Kde se nacházíte:

|

Na Vysoké holi

Bylo nača­se zaví­tat do hor. Opa­ko­va­né nadíl­ky nové­ho sněhu a násled­né zvý­še­ní tep­lo­ty vzdu­chu nejsou letoš­ní zimu ničím neob­vyk­lým. LWS 3 na sever­ních sva­zích nám ani dnes nedo­pře­je túru v pra­ša­nu. Bude­me se lepit z jihu. Nedo­pat­ře­ním jsem nara­zil na report z lehké túry v jižní části Sec­kauer­ských Taur na vrcho­ly Repen­stein, Klei­ner Rin­g­ko­gel a […]

Bylo nača­se zaví­tat do hor. Opa­ko­va­né nadíl­ky nové­ho sněhu a násled­né zvý­še­ní tep­lo­ty vzdu­chu nejsou letoš­ní zimu ničím neob­vyk­lým. LWS 3 na sever­ních sva­zích nám ani dnes nedo­pře­je túru v pra­ša­nu. Bude­me se lepit z jihu. Nedo­pat­ře­ním jsem nara­zil na report z lehké túry v jižní části Sec­kauer­ských Taur na vrcho­ly Repen­stein, Klei­ner Rin­g­ko­gel a Gros­ser Rin­k­go­gel. Vyne­chá­me-li str­mou rýnu s poe­tic­kým názvem Smö­glloch a sje­de­me-li po výstu­po­vé trase, nemě­lo by nás nic pře­kva­pit. Rýnu vyne­chá­me i z jiné­ho důvo­du: zaká­za­né oblas­ti z důvo­du tzv. ochra­ny zvěře v Níz­kých Tau­rách ros­tou jako houby po dešti. A když říkám tak zvané, mys­lím tím zejmé­na na zájmy mys­li­vos­ti, než na sku­teč­nou ochra­nu pří­ro­dy. Inter­ne­to­vé dis­ku­ze mezi lyžní­ky, mys­liv­ci a eko­te­ro­ris­ty jak stři­že­né z české kot­li­ny, ani se mi nechce věřit, že je něco podob­né­ho u našich již­ních sou­se­dů možné.

Popis túry uvádí, že přímé stou­pá­ní JV hřbe­tem bude poho­dl­né, jen je potře­ba něko­li­krát pře­ko­nat dře­vě­nou ohra­du. To nám urči­tě neva­dí, hlav­ně že ušet­ří­me kilo­me­t­ry zatá­ček po lesní cestě.

S radostí opouštíme lesní cestu
S rados­tí opouš­tí­me lesní cestu

Ráno se nám nechtě­lo brzo vstá­vat, za lenost jsme nyní trýz­ně­ni ved­rem, sněž­nou sle­po­tou a všu­dypří­tom­ným zápa­chem zpo­ce­ných těl.

Ty stopu razit v tom pařáku určitě nechceš?
Ty stopu razit v tom pařá­ku urči­tě nechceš?

Když se pro­bi­je­me skrz les, vítá­me stopu, která se na louky pro­kli­ka­ti­la po les­ních cestách od lovec­ké chaty Klein­gan­ghüt­te. Před námi se ote­ví­ra­jí širo­ši­ré pláně lemo­va­né říd­kým lesem, nad nímž se, zpola zaha­len oblač­nos­tí, bělá mohut­ný hřbet Vyso­ké hole. Sever­ní vítr není krutý, ale náš sen se lesk­ne a třpy­tí oprav­du daleko.

V dáli se třpytí můj cíl
V dáli se třpy­tí můj cíl

Kra­ji­na nabý­vá na roz­mě­rech. Spolu s ní nabý­va­jí na mohut­nos­ti baku­le nale­pe­né vespod lyží. Sně­ho­vá vrst­va vli­vem slu­neč­ní­ho záře­ní měkne a taje, nicmé­ně tep­lo­ta vzdu­chu kolem nuly dělá z mokrých pásů doko­na­lou lepičku.

Sotva jsem vytá­hl paty, hned se mi na ně při­le­pi­li. Dělal jsem jako by nic.

– Phi­li­pe Marlowe

A máme tu první vyvý­še­ni­nu v hře­be­ni, Repen­stein a s ním první panoráma.

První vrchol Repenstein (1956m)
První vrchol Repen­stein (1956m)

Na další vyvý­še­ni­nu, Klei­ner Rin­g­ko­gel je to sotva stov­ka metrů pře­vý­še­ní, ale ta dálka. No nicmé­ně jsme tu.

Druhý vrchol Kleiner Ringkogel (2110m)
Druhý vrchol Klei­ner Rin­g­ko­gel (2110m)

K vyso­ké holi zbývá neko­neč­ná pláň a nece­lé dvě stov­ky metrů pře­vý­še­ní. Hře­ben začí­na­jí zaha­lo­vat obla­ka. Vzhle­dem k pokro­či­lé době se roz­ho­du­je­me pro otoč­ku. Na vrchol bychom se dosta­li rela­tiv­ně pozdě a jakmi­le zesláb­ne slu­neč­ní svit, roz­břed­lý sníh bude na povrchu mrz­nout. Radě­ji si uži­je­me sjezd v rela­tiv­ně dob­rých podmínkách.

Loučkařina ve dvou tisících nad mořem
Louč­ka­ři­na ve dvou tisí­cích nad mořem

První část sjez­du je pozvol­ná, je to tako­vé nejis­té oťuká­vá­ní jako na prv­ním rande. Širo­ké lyže byly pro dnešek dobrou vol­bou, do břeč­ky se nebo­ří­me a jsme na poměr­ně plyt­ké strá­ni schop­ni točit dlou­hé oblou­ky. Od Repen­stei­nu se to roz­jíž­dí. Muldy, zavá­té bal­va­ny i tobo­gán v les­ním úseku vyža­du­jí soustředění.

Co koukáš, vyhládlo mi!
Co kou­káš, vyhládlo mi!

Vzhle­dem k tomu, že jsme se naho­ře hned oto­či­li, nezbyl čas na vrcho­lo­vou pré­mii. Tu mám dneska já a zku­sil jsem novin­ku: místo plznič­ky alko­ho­lic­ký cyder. Je osvě­žu­ji­cí. Rubem mince je ovšem jeho síla, má víc alko­ho­lou než dva­náct­ka. Řeknu vám, když jsem se zvedl po delší pauze z bato­hu, cítil jsem se pro další jízdu tako­vý odevzdaný.

Na snímku to vypadá snadně, ve skutečnosti tuhly stehna.
Na sním­ku to vypa­dá snad­ně, ve sku­teč­nos­ti tuhly stehna.

Na louč­kách nemě­lo opo­je­ní valný vliv, zato v les­ních pasá­žích ano. Vcel­ku mi bylo jedno, přes kte­rou větev mě to přehodí.

Nad Kleinganghütte
Nad Klein­gan­ghüt­te

Po les­ních cestách, které jsou v niž­ších polo­hách takřka bez sněhu, sjíž­dí­me k posled­ním lou­kám do údolí. Malin­ko jsme zakufro­va­li, tak k té naší, oprav­du posled­ní, musí­me pár metrů znovu vystoupat.

Poslední loučka do údolí
Posled­ní louč­ka do údolí

U auta mě čeká malé pře­kva­pe­ní. Než jsme dopo­led­ne ode­šli, kon­t­ro­lo­val jsem jeho zamče­ní zabrá­ním za kliku pra­vých zad­ních dveří. Ty u řidi­če ovšem zůsta­ly celý den doko­řán. Peně­žen­ka nepe­ně­žen­ka, dokla­dy nedoklady…

A jsme doma!
A jsme doma!

Navzdo­ry tomu, že jsme se nedo­pla­ho­či­li až na Vyso­kou holi, neby­la to dneska zas tak nepod­stat­ná túra. Cel­ko­vé pře­vý­še­ní 910 metrů a dohro­ma­dy 15,8 ušlých/ uje­tých kilo­me­t­rů. Skol!

   |   

Roman
Roman
Přeci nebudu jezdit sám, musím si najít nějaké oběti a založíme družstvo loučkařů!

Další texty autora:

Schwarzenberský marast

Dneska je to bez holek, tak né že nahoru poženete!, poznamenává Milan během předstartovní přípravy v údolí říčky Pielach....

Mlha vrbatovka

Ztěžovali si někteří čtenáři našeho plátku, že na nejmenovaném vyhledávači nezjistili, co je to mlha vrbatovka. My se nedivíme,...

Nové články

Rýbrcoul v karanténě

Inu, jak to na horách českých v posledních letech chodívá, sníh nám před Vánocemi roztál. Využijeme tuto chvíli a zavzpomínáme na jarní firn. Tichou...

Všichni otevírají my zavíráme!

Superministr Havlíček otevřel v květnu skiareály. Na toto oznámení čekala netrpělivě česká lyžařská scéna od prosince, kdy byl jejich provoz nařízením vlády uzavřen.

Kdo nemůže jezdit může svůj čas věnovat dokumentární tvorbě

Když jsme se v dubnu tajně sešli u Ondry na chalupě v Černém Potoce a vyrazili si na Klínovec užít prvního i posledního poježdění...

První (pod)zimní zpravodaj sezóny 20/21 tentokrát z Nízkých Taur

Říjen, azuro, v údolích barevný podzim a nahoře jiskřivo. Takový byl otvírák s Matějem v Nízkých Taurách.

Dobývání (ne)významných vrcholů Krušných hor

Tuto zimu neměli v Krušných horách sníh. Do té doby, než se tu objevil Máňa. Ale jakmile zase odjel, nenávratně s ním zmizel ...

Výšlap za sněhem

Hodně dlouhou dobu se chystám podniknout túru na horu Stumpfmauer. Vlastně ani ne tak na samotný vrchol, jako spíš k trojmezí Štýrska, Horního a...

Články z okolí

  1. Já už jsem mys­lel, že jsi nepo­cho­pil můj vtí­pek s tím, ať mi dáš pokoj a že už mi nic nepo­šleš. Jsem rád za report ;-)

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno