Novohradky

Sandl aneb když se nechce daleko

Dneska jsem měl za úkol mon­to­vat novou kuchyň. Ale dělej­te to, když je za oknem mod­ro­jas a slu­níč­ko hřeje. Ale­spoň dvě hodin­ky někde na…

Netrpělivé čekání na sníh

Po něja­kém tom roce k nám znovu paní zima při­chá­zí roz­pa­či­tě. Dvě sezó­ny jste si hoši uží­va­li, tak šmi­tec. Svatý Mar­tin na svém bělouši…

Předjaří na loučkách

Zdá se, že letos se nám moc nechce do hor. Nej­ra­dě­ji bychom zůsta­li na louč­kách v nej­bliž­ším okolí. Poho­dl­nost, únava nebo snad stáří? Já…

Mlha vrbatovka

Ztě­žo­va­li si někte­ří čte­ná­ři naše­ho plát­ku, že na nejme­no­va­ném vyhle­dá­va­či nezjis­ti­li, co je to mlha vrba­tov­ka. My se nedi­ví­me, pro­to­že ame­rič­tí hoši nemů­žou znát…

Za humny

Poslední fotky

Seidlovská panoramata

26 pho­tos
5 views

Poslední články

Kdo nemůže jezdit může svůj čas věnovat dokumentární tvorbě

Když jsme se v dubnu tajně sešli u Ondry na cha­lu­pě v Čer­ném Poto­ce a vyra­zi­li si na Klí­no­vec užít prv­ní­ho i posled­ní­ho pojež­dě­ní doha­sí­na­jí­cí sezó­ny 2020, zda­le­ka jsme ještě netu­ši­li, co nás čeká. Že bude­me mít poměr­ně hodně času na jiné věci než na jež­dě­ní. Z dneš­ní­ho pohledu…

Poslední video

Alpy

Šumava

Tento týden sněžilo

Jeli­kož v Alpách i Krko­no­ších sně­ži­lo, dnes jsme se s mou chotí (tele)Mončou roz­hod­li před nastá­va­jí­cí zimní sezó­nou reko­gno­s­ko­vat z minu­los­ti nám již známé…

Zeptali jsme se

Dneš­ní report píši s krát­kým odstu­pem času v době, kdy v mís­tech, kde se před nece­lým týd­nem natá­čel roz­ho­vor s pre­zi­den­tem a meto­di­kem našeho…

Družstevní vizitace na Kramolíně

Proč jez­dí­me na Kra­mo­lín? Tím nej­prost­ším důvo­dem je, abychom se vůbec pro­je­li. V pro­sin­ci to bývá nej­bliž­ší místo, kde se vyrá­bí sníh. Pak také třeba kvůli rehabilitaci…