Novohradky

Sandl aneb když se nechce daleko

Dneska jsem měl za úkol mon­to­vat novou kuchyň. Ale dělej­te to, když je za oknem mod­ro­jas a slu­níč­ko hřeje. Ale­spoň dvě hodin­ky někde na…

Netrpělivé čekání na sníh

Po něja­kém tom roce k nám znovu paní zima při­chá­zí roz­pa­či­tě. Dvě sezó­ny jste si hoši uží­va­li, tak šmi­tec. Svatý Mar­tin na svém bělouši…

Mlha vrbatovka

Ztě­žo­va­li si někte­ří čte­ná­ři naše­ho plát­ku, že na nejme­no­va­ném vyhle­dá­va­či nezjis­ti­li, co je to mlha vrba­tov­ka. My se nedi­ví­me, pro­to­že ame­rič­tí hoši nemů­žou znát…

Víkendové lalulá

Sně­ho­vý kolo­toč se nám opět roz­to­čil. Sice z poza okna to venku jako zima nevy­pa­dá, ale od moni­to­ru počí­ta­če pohle­dem skrz webo­vé kame­ry ano.…

Za humny

Poslední fotky

Seidlovská panoramata

26 pho­tos
5 views

Poslední články

Rýbrcoul v karanténě

Inu, jak to na horách čes­kých v posled­ních letech cho­dí­vá, sníh nám před Váno­ce­mi roz­tál. Vyu­ži­je­me tuto chví­li a zavzpo­mí­ná­me na jarní firn. Tichou vzpo­mín­ku věnu­je­me Rýbr­cou­lo­vi, který musel být léta páně 2021 v karanténě. 

Poslední video

Alpy

Šumava

Svatomartinské kolečko s dětmi

S oče­ká­vá­ním jsem v posled­ních dnech sle­do­val, jak nám u sou­se­dů v Rakous­ku sype, i lyže jsem už vykrá­mo­val a pásy zre­no­vo­vat u Fugase…

Mezi Smrčinou a Hraničníkem

Když jsem 19. února při výle­tě na Plechý z lyžař­ské­ho stře­dis­ka Hoch­ficht věš­til, že bych to viděl na túru mezi Smr­či­nou a Hra­nič­ní­kem, netu­šil jsem,…

Zeptali jsme se

Dneš­ní report píši s krát­kým odstu­pem času v době, kdy v mís­tech, kde se před nece­lým týd­nem natá­čel roz­ho­vor s pre­zi­den­tem a meto­di­kem našeho…