Novohradky

Jojo kolem Viehbergu

Ve ski­a­re­á­lech se lyža­ři pohy­bu­jí naho­ru a dolů ve velmi rych­lém sledu. Zvlád­nou tak během jed­no­ho dne více tras, pokud jimi areál dis­po­nu­je. A…

Sandl aneb když se nechce daleko

Dneska jsem měl za úkol mon­to­vat novou kuchyň. Ale dělej­te to, když je za oknem mod­ro­jas a slu­níč­ko hřeje. Ale­spoň dvě hodin­ky někde na…

Víkendové lalulá

Sně­ho­vý kolo­toč se nám opět roz­to­čil. Sice z poza okna to venku jako zima nevy­pa­dá, ale od moni­to­ru počí­ta­če pohle­dem skrz webo­vé kame­ry ano.…

Předjaří na loučkách

Zdá se, že letos se nám moc nechce do hor. Nej­ra­dě­ji bychom zůsta­li na louč­kách v nej­bliž­ším okolí. Poho­dl­nost, únava nebo snad stáří? Já…

Za humny

Poslední fotky

Maňásčí vandr / Happy trekking Korsika 2022

191 pho­tos
105 views

Poslední články

Rýbrcoul v karanténě

Inu, jak to na horách čes­kých v posled­ních letech cho­dí­vá, sníh nám před Váno­ce­mi roz­tál. Vyu­ži­je­me tuto chví­li a zavzpo­mí­ná­me na jarní firn. Tichou vzpo­mín­ku věnu­je­me Rýbr­cou­lo­vi, který musel být léta páně 2021 v karanténě. 

Poslední video

Alpy

Šumava

Bizár na Plechém

Sobot­ní ráno se vyda­ři­lo. Vstá­vám s před­sti­hem, abych se nemu­sel pre­zi­den­to­vi vymlou­vat, že nevím, za jak dlou­hou dobu při­ve­du k varu cca 0,75 l…

Na výletě s manželkou 2

Když jsou všich­ni na firnu v horách, my jsme ve zmrz­lém hnusu na Třís­to­lič­ní­ku. Únava z pra­cov­ní­ho a rodin­né­ho klo­ko­tu nám sebra­la síly k…

Stařec a prašan

Lyžař­ská sezo­na se pře­houp­la do své jarní části a navzdo­ry tomu, že se už dá hrát golf, utí­kám se na domá­cí kopec Plechý. Nikdo…