Sobota, 25. března 2023
5.9 C
Viehberg

Kde se nacházíte:

|

Po stopách Matěje Žďárského

Učitel, vynálezce a všestranně nadaný umělec Matyáš Žďárský, rodák z Kožichovic u Třebíče, žil od roku 1889 na Habernreithu, zemědělské usedlosti v horách u rakouského Lilienfeldu. Nadšený Nansenovou zprávou z roku 1888 o expedici Grónskem, která popsala tisíc let staré severské lyžování, nechal si Žďárský z Norska poslat lyže s typickým třmínkovým vázáním bez bočního vedení. […]

Učitel, vynálezce a všestranně nadaný umělec Matyáš Žďárský, rodák z Kožichovic u Třebíče, žil od roku 1889 na Habernreithu, zemědělské usedlosti v horách u rakouského Lilienfeldu. Nadšený Nansenovou zprávou z roku 1888 o expedici Grónskem, která popsala tisíc let staré severské lyžování, nechal si Žďárský z Norska poslat lyže s typickým třmínkovým vázáním bez bočního vedení. Ihned zjistil, že toto zařízení je vhodné jen pro mírné svahy, nikoliv pro strmé alpské stráně plné překážek. S vázáním experimentoval a v letech 1890 – 1896 zkonstruoval revoluční vázání s ocelovou deskou, která držela patu při bočním pohybu a umožnila dobré ovládání lyží. S tímto vázáním a lyžemi výrazně kratšími oproti norským vyvinul novou sjezdovou techniku, kterou popsal v listopadu 1896 v první použitelné učebnici pro veřejnost a nazval ji Alpskou (Lilienfeldskou) technikou lyžování.

Někde tím směrem by mělo být slunečné počasí
Někde tím smě­rem by mělo být slu­neč­né počasí

Nová tech­ni­ka byla od té doby na vze­stu­pu a Maty­áš Žďár­ský vešel do his­to­rie jako zakla­da­tel alp­ské lyžař­ské školy. V lednu 1905 pro­ve­dl zástup­ce nor­ské­ho lyžo­vá­ní Ing Hassa Horn spolu s Ang­li­ča­nem Richard­so­nem, Maty­á­šem Žďár­ským a členy alp­ské­ho svazu z Puchber­gu srov­ná­va­cí jízdu na Schne­e­ber­gu. Ta měla roz­hod­nout o vhod­nos­ti sjez­do­vé tech­ni­ky na alp­ských sva­zích. Právě zde Noro­vé uzna­li, že Žďár­ské­ho škola je v Alpách nej­vhod­něj­ší. Sir Arnold Lunn, brit­ský lyžař­ský nad­še­nec a zakla­da­tel závo­dů Kan­da­hár v Arl­ber­gu, poz­dě­ji v roce 1936 bla­ho­přál Maty­áši Žďár­ské­mu k osm­de­sá­ti­nám a pro­hlá­sil ho za otce alp­ské­ho lyžo­vá­ní, který nemů­že být nikdy z trůnu zakla­da­te­le sesazen.

Skutečně, je tomu tak: modrojas!
Sku­teč­ně, je tomu tak: modrojas!

19. břez­na 1905 uspo­řá­dal Maty­áš Žďár­ský popr­vé na světě závo­dy ve sla­lo­mu na sva­zích Muc­ken­ko­ge­lu v Lili­en­fel­du. Poté násle­do­va­ly počet­né význam­né závo­dy i v dal­ších stře­dis­cích. Od roku 1903 pořá­dal lyžař­ské kursy pro rakous­ko-uher­skou armádu.

Strmým terénem vedl Žďárský trasu prvních závodů ve slalomu
Str­mým teré­nem vedl Žďár­ský trasu prv­ních závo­dů ve slalomu

Maty­áš Žďár­ský byl rov­něž význam­ným bada­te­lem v oblas­ti lavi­no­vé­ho nebez­pe­čí. Za první svě­to­vé války byl nasa­zen jako spe­ci­a­lis­ta 10. armá­dy při likvi­da­ci lavin, v únoru 1916 ho zasáh­la nena­dá­le lavi­na, která sjela s ved­lej­ší­ho svahu a hro­ma­dy sněhu mu způ­so­bi­ly osm­de­sát zlo­me­nin po celém těle. Svojí dis­ci­pli­no­va­nos­tí a pil­ným cvi­če­ním si udr­žel kon­di­ci do vyso­ké­ho věku a ještě v osm­de­sá­ti letech lyžo­val. Zemřel 20. červ­na 1940 v St. Pelt­nu, je pohřben na zahrad­ním hřbi­tův­ku neda­le­ko svého sídla v Lilienfeldu.

Zdroj: Zdar­sky Ski­muse­um, Lili­en­feld (upra­ve­no)

Vybereme si něco pohodového z nesčetných panenských svahů
Vybe­re­me si něco poho­do­vé­ho z nesčet­ných panen­ských svahů

V upomínku

Jako vzpo­mín­ku na Maty­á­še, řekl bych tak tro­chu lyžař­ské­ho Járu Cimr­ma­na, uspo­řá­da­li jsme v době výro­čí koná­ní závo­dů ve sla­lo­mu klu­bo­vý výlet na Muc­ken­ko­gel. Poča­sí nám zahrá­lo do noty, když dva dny v Rakous­ku nesně­ži­lo prak­tic­ky nikde jinde, než v před­hůří kolem Tür­ni­tz a Lili­en­fel­du. Výjezd na par­ko­viš­tě byl díky nepro­ta­že­né lesní cestě dob­ro­druž­ný a malin­ko mi pocu­chal nervy. Zby­tek dopo­led­ne se nesl ve zna­me­ní mlhy a leh­ké­ho sně­že­ní, které defi­ni­tiv­ně ustou­pi­ly během sva­čin­ky u win­terrau­mu chaty Triesnerhüt­te. Dál už to byla jen samá pozi­ti­va a lyžař­ské jis­to­ty: vybrat svah, sjet, vybrat další svah, vystou­pat a sjet a tak pořád dokola.

Kulisa vskutku zimní, co říkáte?
Kuli­sa vskut­ku zimní, co říkáte?

Pří­jem­ným inter­mez­zem bylo nena­dá­lé ote­vře­ní chaty, která měla dneska zaví­rač­ku. Nabíd­ka přá­tel­ské­ho cha­ta­ře k pose­ze­ní u půl­li­t­ru rádle­ra se neod­mí­tá. Sjezd do údolí se nesl ve zna­me­ní těěěěž­ké­ho sněhu, ale to byla jen malá daň za super den strá­ve­ný na čer­stvém vzdu­chu. Tak dík a skol!

Předjarní nálada na Muckenkogelu (klikni a uzříš panoráma).
Před­jar­ní nála­da na Muc­ken­ko­ge­lu (klik­ni a uzříš panoráma).

Post scriptum

Malá poznám­ka na závěr, co doká­ží naši ben­ja­mín­ci Stan­da a Mates, když oba rodi­če opus­tí na celý den hnízdo. Stihli:

  1. ráno uke­cat nej­star­ší dceru, aby jim napsa­la omlu­ven­ku z dru­ži­ny a pro­pust­ku ze školy po obědě
  2. z led­nič­ky vychlastat 2x Cider (4,7% alkoholu)
  3. sebrat mi lavi­no­vou lopa­tu a nahá­zet s ní na Stan­do­vu postel hro­ma­du sněhu a vše samo­zřej­mě foto­gra­fic­ky zdokumentovat
  4. roz­bít horní kryt kopír­ky, když si kopí­ro­va­li nahý zadky
  5. pro­pí­chat tucet syro­vých vajec jehlou
  6. nechat v pod­kro­ví ote­vře­ná okna a zdrh­nout ven (aby neroz­tál sníh na posteli)
  7. roz­há­zet věci (oble­če­ní, boty, odpad­ky) po celém baráku
  8. a totál­ně se vykaš­lat na úkoly

   |   

Roman
Roman
Přeci nebudu jezdit sám, musím si najít nějaké oběti a založíme družstvo loučkařů!

Další texty autora:

Poprvé s Madshus Epoch na nohách

O vánocích dorazily z telemark-pyrenees.com lyže Madshus Epoch s vázáním Voile 3-pin Cable, boty Crispi Svartisen zase z aventurenordique.com. S lednovou...

Túra o které jsem nevěděl

Že bych ani druhý den následující po večeru bujaré oslavy nebyl ve své kůži, se mi už dlouho nestalo....

Nové články

Rýbrcoul v karanténě

Inu, jak to na horách českých v posledních letech chodívá, sníh nám před Vánocemi roztál. Využijeme tuto chvíli a zavzpomínáme na jarní firn. Tichou...

Všichni otevírají my zavíráme!

Superministr Havlíček otevřel v květnu skiareály. Na toto oznámení čekala netrpělivě česká lyžařská scéna od prosince, kdy byl jejich provoz nařízením vlády uzavřen.

Kdo nemůže jezdit může svůj čas věnovat dokumentární tvorbě

Když jsme se v dubnu tajně sešli u Ondry na chalupě v Černém Potoce a vyrazili si na Klínovec užít prvního i posledního poježdění...

První (pod)zimní zpravodaj sezóny 20/21 tentokrát z Nízkých Taur

Říjen, azuro, v údolích barevný podzim a nahoře jiskřivo. Takový byl otvírák s Matějem v Nízkých Taurách.

Dobývání (ne)významných vrcholů Krušných hor

Tuto zimu neměli v Krušných horách sníh. Do té doby, než se tu objevil Máňa. Ale jakmile zase odjel, nenávratně s ním zmizel ...

Výšlap za sněhem

Hodně dlouhou dobu se chystám podniknout túru na horu Stumpfmauer. Vlastně ani ne tak na samotný vrchol, jako spíš k trojmezí Štýrska, Horního a...

Články z okolí

  1. Hudeb­ní dopro­vod sen­zač­ní. No a ta lyžo­vač­ka na panen­ských plá­ních, co dodat – parád­ní. Jen jsem zvě­da­vý co nám budeš pouš­tět za pís­nič­ky na kolech – Horní Dolní se blíží…

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno