Neděle, 26. března 2023
9.1 C
Viehberg

Kde se nacházíte:

|

Šumavský otvírák

Při­blí­ži­lo se obdo­bí, kdy si paní zima dává zahří­va­cí koleč­ko před svým kaž­do­roč­ním nástu­pem. Opro­ti minu­lé­mu roku má zhru­ba měsíč­ní zpož­dě­ní, na dru­hou stra­nu to ale vypa­dá, že nebu­de moc roz­dí­lu mezi alp­ským před­hůřím a Šuma­vou. Vzhle­dem k hnus­né­mu poča­sí bez pano­rá­mat (mlha a sně­že­ní) nechá­me vyhlíd­ko­vé kopce na jindy a vyra­zí­me na Smr­či­nu. Ve […]

Při­blí­ži­lo se obdo­bí, kdy si paní zima dává zahří­va­cí koleč­ko před svým kaž­do­roč­ním nástu­pem. Opro­ti minu­lé­mu roku má zhru­ba měsíč­ní zpož­dě­ní, na dru­hou stra­nu to ale vypa­dá, že nebu­de moc roz­dí­lu mezi alp­ským před­hůřím a Šuma­vou. Vzhle­dem k hnus­né­mu poča­sí bez pano­rá­mat (mlha a sně­že­ní) nechá­me vyhlíd­ko­vé kopce na jindy a vyra­zí­me na Smr­či­nu. Ve stře­dis­ku Hoch­ficht se koneč­ně něko­lik dní vese­le zasně­žu­je a přes­to­že sníh leží i ve vol­ném teré­nu, bude to přeci jenom jis­to­ta. Sice netu­ší­me, zda nás někdo nevy­ká­že, ale chtíč je neu­ko­ji­tel­ný a vyrá­ží­me i s rizi­kem nena­dá­lé otočky.

Par­ku­je­me vedle povo­zů per­zo­ná­lu, mlčky a krad­mo krá­mu­je­me lyžař­ské náči­ní, když tu vedle nás při­f­r­čí auto s němec­kou espé­zetkou a z něho vysko­čí dva ski­al­pi­nis­té. Pro­ho­dí­me pár slov a jeden z nich nabý­vá dojmu, že jsme tele­mar­kis­té, které loni potkal ve švý­car­ském Mon­ta­fo­nu. Ujiš­ťu­ji ho, že abso­lut­ně ne!

Na startu
Na star­tu

Stou­pá­me po napůl při­pra­ve­né FIS Abfa­hrt. Máme štěs­tí, pro­to­že dnes se zasně­žu­je na obou stra­nách kopce Sch­war­zenberg, tudíž máme klid a nemu­sí­me se vyhý­bat zví­ře­né­mu sněhu. Ona mlha sama osobě stačí. Někde nad hla­va­mi občas mírně pro­sví­tí modrá, jinak je okolí oděno do stří­bro šedé­ho hávu.

V noci lehce sně­ži­lo, na svahu leží cen­ti­me­t­ro­vá vrst­vič­ka nové­ho sněhu. Pro sjezd bude nej­lep­ší terén při okra­ji lesa, kde je sníh pone­chán svému osudu. Opa­kem je stra­na, kde jsou insta­lo­vá­na sněž­ná děla. Na obřích mul­dách pod děly jsou ukry­ty zle­do­va­tě­lé plot­ny, víc ve stře­du sjez­dov­ky jsou stopy od ratra­ku a boří­cí se krusta.

Na startu
Krá­lov­na zima u vrcho­lo­vých ska­li­sek Smrčiny 

Úplně jiné kafe nás čeká na vrchol­ku Smr­či­ny. Sníh leží kolem doko­la a vrcho­lo­vá ska­lis­ka jsou zasy­pá­na kyprým pří­rod­ním sně­hem. Mozek vyhod­no­cu­je situ­a­ci jako že by mělo jít lyžo­vat ve vol­ném teré­nu a už už pohá­ní naše údy smě­rem k lesu na hra­nič­ní stezku Smr­či­na Hra­nič­ník. Po super začát­ku se ale musí­me záhy pro­bí­jet mezi popa­da­ný­mi kmeny, paře­zy a nále­tem, abychom se dosta­li na stezku. Dál to světe div se v lis­to­pa­du jede! Tro­cha obe­zřet­nos­ti neuško­dí, tu a tam číhá kámen nebo koře­ny, vrst­va sněhu je tenká, ale sve­ze­ní je to příjemné.

Mezi Smrčinou a Hraničníkem
Mezi Smr­či­nou a Hraničníkem

Situ­a­ce se mění těsně nad sed­lem, kde svah nabí­rá na sklo­nu. Za nor­mál­ních pod­mí­nek žádný pro­blém, ale dneska?

Když jsme tudy jeli se Šimán­kem, asi oprav­du bylo víc sněhu, ty stro­meč­ky urči­tě neby­ly vidět.

– Roman

S kopce je to poněkud oříšek
S kopce je to poně­kud oříšek

Brzy jsme pod Hra­nič­ní­kem u koneč­né lanov­ky. Těší­me se, jak si uži­je­me mírný sjezd po Hochwal­da­b­fa­hrt. Vůkol jenom čer­s­tvý sníh, tak asi dva­cet cen­ti­me­t­rů a žádné stopy. Oprav­do­vé backcoun­t­ry pokračuje!

Roz­jezd na pří­rod­ním sněhu je zprvu veselý 

Žel naše radost nemá dlou­hé­ho trvá­ní. Na zlomu pod horní tře­ti­nou je nutné dělat oblou­ky agre­siv­ně­ji a to je pro­blém. Člo­věk se pro­šláp­ne hlu­bo­ko a točit lyže na čisté trávě v hlu­bo­kém sněhu moc nejde. Panop­ti­kum začíná.

Vláďo my jsme tupci, vždyť v tomhle úseku nema­jí zasněžování!

– Roman

Nelehká jízda na nesourodé vrstvě technického sněhu
Neleh­ká jízda na nesou­ro­dé vrst­vě tech­nic­ké­ho sněhu

Oka­mži­tě napra­ví­me svůj omyl a lesní ces­tou tra­ver­zu­je­me pod Smr­či­nu na FIS Abfa­hrt. Sjíž­dí­me jak umíme, stav sněhu se mění hodně rych­le a na roz­jež­dě­ní začát­kem sezó­ny to není snad­né. Není ale zbytí, hlav­ně že jsme se dočka­li konce podzimu.

Hop na muldě od zasněžování!
Hop na muldě od zasněžování!

Když doje­de­me k par­ko­viš­ti na nic neče­ká­me, slop­ne­me pár hltů čaje a pelá­ší­me na vrcho­lek opa­ko­vat sjezd. Dva­krát 400 výš­ko­vých metrů na letoš­ní otví­rák stačí. A tady máte celek pěkně pohro­ma­dě v podo­bě pohyb­li­vých obráz­ků (neza­po­meň­te si zapnout zvuk, zejmé­na kvůli pro­střed­ní pasá­ži): „První túra nové sezó­ny na hře­be­ni Šuma­vy. Navzdo­ry nízké sně­ho­vé pokrýv­ce jsme na hře­be­ni neo­če­ká­va­ně oku­si­li také nefal­šo­va­né backcoun­t­ry. Sjezd po čer­ve­né se nesl ve zna­me­ní nesou­ro­dé­ho teré­nu: od ledo­vých plo­ten po těžký sníh v rych­lém sledu všech­no. Styl proto pro­sím nehodnoťte.”

   |   

Roman
Roman
Přeci nebudu jezdit sám, musím si najít nějaké oběti a založíme družstvo loučkařů!

Další texty autora:

Po stopách Matěje Žďárského

Učitel, vynálezce a všestranně nadaný umělec Matyáš Žďárský, rodák z Kožichovic u Třebíče, žil od roku 1889 na Habernreithu,...

Loučky Za kopcem

Loni v lednu, jen o necelé dva týdny dříve, měli jsme podmínky k lyžování na loučkách Za kopcem u...

Nové články

Rýbrcoul v karanténě

Inu, jak to na horách českých v posledních letech chodívá, sníh nám před Vánocemi roztál. Využijeme tuto chvíli a zavzpomínáme na jarní firn. Tichou...

Všichni otevírají my zavíráme!

Superministr Havlíček otevřel v květnu skiareály. Na toto oznámení čekala netrpělivě česká lyžařská scéna od prosince, kdy byl jejich provoz nařízením vlády uzavřen.

Kdo nemůže jezdit může svůj čas věnovat dokumentární tvorbě

Když jsme se v dubnu tajně sešli u Ondry na chalupě v Černém Potoce a vyrazili si na Klínovec užít prvního i posledního poježdění...

První (pod)zimní zpravodaj sezóny 20/21 tentokrát z Nízkých Taur

Říjen, azuro, v údolích barevný podzim a nahoře jiskřivo. Takový byl otvírák s Matějem v Nízkých Taurách.

Dobývání (ne)významných vrcholů Krušných hor

Tuto zimu neměli v Krušných horách sníh. Do té doby, než se tu objevil Máňa. Ale jakmile zase odjel, nenávratně s ním zmizel ...

Výšlap za sněhem

Hodně dlouhou dobu se chystám podniknout túru na horu Stumpfmauer. Vlastně ani ne tak na samotný vrchol, jako spíš k trojmezí Štýrska, Horního a...

Články z okolí

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno