Sobota, 25. března 2023
5.9 C
Viehberg

Kde se nacházíte:

|

Víkendové lalulá

Sně­ho­vý kolo­toč se nám opět roz­to­čil. Sice z poza okna to venku jako zima nevy­pa­dá, ale od moni­to­ru počí­ta­če pohle­dem skrz webo­vé kame­ry ano. Dva­cet na Šuma­vě, pat­náct z rakous­ké stra­ny Novo­hra­dek a kolem půl až tři čtvr­tě metru v Alpách. Neje­nom že Vláďa je neo­če­ká­va­ně volný, ale pří­slib dává také Ája a někte­ré naše […]

Sně­ho­vý kolo­toč se nám opět roz­to­čil. Sice z poza okna to venku jako zima nevy­pa­dá, ale od moni­to­ru počí­ta­če pohle­dem skrz webo­vé kame­ry ano. Dva­cet na Šuma­vě, pat­náct z rakous­ké stra­ny Novo­hra­dek a kolem půl až tři čtvr­tě metru v Alpách. Neje­nom že Vláďa je neo­če­ká­va­ně volný, ale pří­slib dává také Ája a někte­ré naše ratolesti.

Část první Viehberg

Původ­ně nemě­lo být nic. Kolem desá­té pře­kva­pi­vě volá Vláďa a ner­vóz­ním hla­sem mi ozna­mu­je, kterak zeměmě­řič o štěs­tí při­šel. Původ­ně naplá­no­va­né měře­ní se neko­ná, neb zákaz­ník zakáz­ku odřekl a Vláďa se hodlá o při­pra­ve­nou sva­či­nu se mnou podě­lit někde na svahu. Nahá­zím krámy do auta a zane­dlou­ho uhá­ní­me směr Sandl. Svah je pokry­tý netknu­tou vrst­vou čer­stvé­ho sněhu, tep­lo­ta lehce pod nulou, slu­neč­no. Zítra při­jde oble­va, tak neza­há­let a alou do hory!

Část druhá Plöckenstein

Máme tu oble­vu. Sobot­ní tep­lo­ty se oče­ká­va­jí kolem jede­nác­ti nad nulou. Na horách v tisí­ci met­rech je před­po­věď milo­srd­něj­ší, bude mezi čtyř­mi a šesti stup­ni. „Ó, jak slu­neč­ný den nás čeká!”, s tímto bojo­vým pokři­kem sta­hu­ji z dětí duch­ny před sed­mou ranní. Paci­ent je asi to nej­vlíd­něj­ší oslo­ve­ní, jaké­ho se mi dostá­vá. Cesta přes Vyšší Brod, Studán­ky, Bad Leon­fel­den, Haslach až do Sch­war­zenberg am Böhmer­vald pro­bí­há více­mé­ně jarní kra­ji­nou, která se skrz zbyt­ky sněhu pro­bou­zí ze zim­ní­ho spán­ku. Jaké je to ale milé pře­kva­pe­ní, když po třech kilo­me­t­rech vystou­pá­me ze sedmi set čty­ři­ce­ti do deví­ti set čty­ři­ce­ti m.n.m. na totál­ně zapa­da­né par­ko­viš­tě v Ober­sch­war­zenberg. Naštěs­tí jsme se obe­šli bez nasa­zo­vá­ní řetězů.

Zuzka s tátou
Zuzka s tátou

Na ote­vře­ných mýti­nách a plá­ních má slu­níč­ko pekel­nou sílu. Sněhu je ale tako­vá spous­ta, že vydr­ží do další nadíl­ky. Když pro­chá­zí­me lesem, hodil by se dešt­ník. Čer­s­tvý sníh na vět­vích taje tak zbě­si­le, že vyvo­lá­vá dojem deště.

Mýtina nad Teufelsschüssel
Mýti­na nad Teufelsschüssel

Je víkend a v teré­nu se pohy­bu­je poměr­ně hodně lidí na sněž­ni­cích, jak je to zde v obli­bě. Stopu razím klid­ný­mi kouty mýtin a ve stínu lesa. Pře­kva­pi­vě se zatím nevy­tvá­ří břeč­ka a lyže se pro­pa­da­jí něko­lik málo cen­ti­me­t­rů do slehlé­ho sněhu. Mohlo by tak býti i naho­ře a to by zna­me­na­lo skvě­lé pod­mín­ky pro sjezd. Shora se belhá posta­va s lyže­mi na zádech. To mě kazí pomyš­le­ní na dobrý sjezd. Nicmé­ně mla­dí­ko­vi vypo­vě­dě­lo služ­bu vázá­ní. Mezi řečí zak­le­je a mizí smě­rem do údolí.

Výhled na Trojmeznou
Výhled na Trojmeznou

Tak jako obvykle, dneš­ní den jsem měl v plánu dojít po hře­be­ni na Třís­to­lič­ník. Vzhle­dem k tomu, že se Mates čim dál čas­tě­ji ptá, na kte­rou horu jdeme a kdy už tam bude­me, prav­dě­po­dob­ně budu muset ze svého zámě­ru slevit.

V dálce se nám obzor Lipnovatí
V dálce se nám obzor Lipnovatí

Dneska jsou úžas­ně vidět Alpy. Přes­to­že tu není ani jedna fotka, věřte mi. Proti slu­níč­ku na jih se hori­zont moc dobře zachy­tit nedá. Tak ale­spoň něco člo­vě­ku utkví jen v pamě­ti. Máme tu pláně pod vrcho­lem. Sníh je sypký ale sleh­lý. Děti se už těší na sjezd.

Sjezdové plató
Sjez­do­vé plató

Oběd­vá­me u ska­li­sek a bal­va­nů na hře­be­ni. Při­chá­zí vyso­ká oblač­nost, která spolu se zve­da­jí­cím se větrem citel­ně ochla­zu­je naše koži­chy. Děti se ptají kam dál, hůl­kou nesmě­le uka­zu­ji k hos­po­dě pod Třís­to­lič­ní­kem. Poprav­dě řeče­no neče­kám klad­nou odpo­věď a ani mě samot­né­mu se nechce hltat kilo­me­t­ry. Navíc děcka mají lyže bez šupin a hře­be­nov­ka na pásech není tako­vý požitek.

Oběd na hřebeni Šumavy
Oběd na hře­be­ni Šumavy

Mění­me cíl dne z puto­vá­ní na sjíž­dě­ní. Váže­ní, je to pará­da. Nejen vrcho­lo­vé pláně poskvr­ňu­je­me sto­pou našich oblou­ků, ale ono to jde i na spod­ních mýti­nách, kde to minu­le v pra­ša­nu s Vlá­ďou neje­lo! Na konci sjez­du nekom­pro­mis­ně nasa­zu­je­me pásy a míří­me na kótu 1265 m.n.m., na jejímž jiho­zá­pad­ním úbočí jsme si s Vlá­ďou v říd­kém a nevy­so­kém lesí­ku vyhlíd­li parád­ní lajnu. Tu si také dneska super uží­vá­me. Skol!

   |   

Roman
Roman
Přeci nebudu jezdit sám, musím si najít nějaké oběti a založíme družstvo loučkařů!

Další texty autora:

Jojo kolem Viehbergu

Ve skiareálech se lyžaři pohybují nahoru a dolů ve velmi rychlém sledu. Zvládnou tak během jednoho dne více tras,...

Griffner Turm a Schusserberg

Jak tak jezdíme údolím Kleinramingtal k našim oblíbeným kopečkům, samozřejmě nemáme cestou hlavy svěšené, nýbrž hledíme směle vzhůru a nedočkavě...

Nové články

Rýbrcoul v karanténě

Inu, jak to na horách českých v posledních letech chodívá, sníh nám před Vánocemi roztál. Využijeme tuto chvíli a zavzpomínáme na jarní firn. Tichou...

Všichni otevírají my zavíráme!

Superministr Havlíček otevřel v květnu skiareály. Na toto oznámení čekala netrpělivě česká lyžařská scéna od prosince, kdy byl jejich provoz nařízením vlády uzavřen.

Kdo nemůže jezdit může svůj čas věnovat dokumentární tvorbě

Když jsme se v dubnu tajně sešli u Ondry na chalupě v Černém Potoce a vyrazili si na Klínovec užít prvního i posledního poježdění...

První (pod)zimní zpravodaj sezóny 20/21 tentokrát z Nízkých Taur

Říjen, azuro, v údolích barevný podzim a nahoře jiskřivo. Takový byl otvírák s Matějem v Nízkých Taurách.

Dobývání (ne)významných vrcholů Krušných hor

Tuto zimu neměli v Krušných horách sníh. Do té doby, než se tu objevil Máňa. Ale jakmile zase odjel, nenávratně s ním zmizel ...

Výšlap za sněhem

Hodně dlouhou dobu se chystám podniknout túru na horu Stumpfmauer. Vlastně ani ne tak na samotný vrchol, jako spíš k trojmezí Štýrska, Horního a...

Články z okolí

  1. Roma­ne, ten tele­mark na San­dlu – super. Ty náš život. Já jsem v prd..i sníh není, odje­li jsme dvě lekce.

  2. Jest­li Tě není škoda v ener­ge­ti­ce!!! Zapr­vé luxus­ní tele­mark a zadru­hé by po Tobě sáhla jistě stu­dia v Holly­wo­o­du!!!! Super!!!

  3. A při­pra­vil sis „dobrou muzi­ku” jak děli znalí. Skoro to vypa­dá, jako že umíme jez­dit, pak v tomhle světě něče­mu věř.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno