Sobota, 25. března 2023
5.9 C
Viehberg

Nové články

Rýbrcoul v karanténě

Inu, jak to na horách čes­kých v posled­ních letech cho­dí­vá, sníh nám před Váno­ce­mi roz­tál. Vyu­ži­je­me tuto chví­li a…

Všichni otevírají my zavíráme!

Super­mi­nis­tr Havlí­ček ote­vřel v květ­nu ski­a­re­á­ly. Na toto ozná­me­ní čeka­la netr­pě­li­vě česká lyžař­ská scéna od pro­sin­ce, kdy byl jejich…

Kdo nemůže jezdit může svůj čas věnovat dokumentární tvorbě

Když jsme se v dubnu tajně sešli u Ondry na cha­lu­pě v Čer­ném Poto­ce a vyra­zi­li si na Klínovec…

První (pod)zimní zpravodaj sezóny 20/21 tentokrát z Nízkých Taur

Říjen, azuro, v údo­lích barev­ný pod­zim a naho­ře jis­kři­vo. Tako­vý byl otví­rák s Matě­jem v Níz­kých Taurách. 

Dobývání (ne)významných vrcholů Krušných hor

Tuto zimu nemě­li v Kruš­ných horách sníh. Do té doby, než se tu obje­vil Máňa. Ale jakmi­le zase odjel,…
00:02:39

Výšlap za sněhem

Hodně dlou­hou dobu se chys­tám pod­nik­nout túru na horu…

První sníh v Ybbstalském podhůří

Vidi­na pří­cho­du tla­ko­vé výše, růst tep­lo­ty ve všech výškách…

Netrpělivé čekání na sníh

Po něja­kém tom roce k nám znovu paní zima při­chá­zí roz­pa­či­tě. Dvě sezó­ny jste si hoši uží­va­li, tak šmitec.…

Prvomájová nadílka

Půl metru pra­ša­nu v Níz­kých Tau­rách. Tra­dič­ně odjíž­dí­me den po dni, než kdy bychom měli správ­ně jet. Tudíž prašan…

Zamyšlení v Mrtvých horách

Čas běží s věkem neú­pros­ně a stej­ně tak se při­blí­žil konec další sezó­ny. Chtě nechtě, musí­me si to přiznat.…
00:02:46

Mravenci a šneci

Neplá­no­va­né akce býva­jí poda­ře­né. Jinak neby­lo ani na dnešním…
00:02:05

Předjaří na loučkách

Zdá se, že letos se nám moc nechce do…

Máme rádi lyžování

Po dlou­hé době vzá­jem­né­ho míje­ní jsme si koneč­ně našli čas navští­vit naše kama­rá­dy v pod­hůří Jese­ní­ků. Když píši my,…

Kamarád kůrovec

Dnes jsme si s Ájou užili na šumav­ském hře­be­ni vskut­ku slu­neč­ný den. Tep­lo­ta deset pod nulou a vůkol jen…

Trafoabfahrt

Sně­ho­vou pokrýv­ku v pod­hůří lehce zpla­ný­ro­val déšť a noční mráz. S napě­tím jsme vyčká­va­li na pár cen­ti­me­t­rů čer­stvé­ho sněhu,…
00:03:40

Rýbrcoul v karanténě

Inu, jak to na horách čes­kých v posled­ních letech…

Dobývání (ne)významných vrcholů Krušných hor

Tuto zimu nemě­li v Kruš­ných horách sníh. Do té…
00:04:01

Nezapomenutelný prach

Dnes jsme strá­vi­li sice větr­ný, ale o to víc…

Angerkogel

Dva­krát sláva a dva­krát koneč­ně. Pro jed­nou, že jsme se roz­hou­pa­li sun­dat pytel z…

Drei Hügel Runde

Mys­lím, že uzrál čas na report obsa­hem poně­kud odliš­ný od myš­len­ko­vé­ho mejn­strí­mu naše­ho webu. Poku­sím se dnes vybočit…

Vytoužená Hintergullingspitz

Zdar! Pre­zi­dent na vědo­most dává, že posled­ní výle­ty sezó­ny se blíží. Zatím jsme s…

Kecy (nemaj cenu)

Všichni otevírají my zavíráme!

Super­mi­nis­tr Havlí­ček ote­vřel v květ­nu ski­a­re­á­ly. Na toto ozná­me­ní čeka­la netr­pě­li­vě česká lyžař­ská scéna od pro­sin­ce, kdy byl jejich…

Kdo nemůže jezdit může svůj čas věnovat dokumentární tvorbě

Když jsme se v dubnu tajně sešli u Ondry na cha­lu­pě v Čer­ném Poto­ce a vyra­zi­li si na Klínovec…

Kamarád kůrovec

Dnes jsme si s Ájou užili na šumav­ském hře­be­ni vskut­ku slu­neč­ný den. Tep­lo­ta deset pod nulou a vůkol jen…

Trafoabfahrt

Sně­ho­vou pokrýv­ku v pod­hůří lehce zpla­ný­ro­val déšť a noční mráz. S napě­tím jsme vyčká­va­li na pár cen­ti­me­t­rů čer­stvé­ho sněhu,…

Mlha vrbatovka

Ztě­žo­va­li si někte­ří čte­ná­ři naše­ho plát­ku, že na nejme­no­va­ném vyhle­dá­va­či nezjis­ti­li, co je to mlha vrba­tov­ka. My se nedivíme,…

Zeptali jsme se

Dneš­ní report píši s krát­kým odstu­pem času v době, kdy v mís­tech, kde se před nece­lým týd­nem natá­čel rozhovor…
00:02:13

První (pod)zimní zpravodaj sezóny 20/21 tentokrát z Nízkých Taur

Říjen, azuro, v údo­lích barev­ný pod­zim a naho­ře jiskřivo.…

Alpy

Výšlap za sněhem

Hodně dlou­hou dobu se chys­tám pod­nik­nout túru na horu Stum­p­f­mauer. Vlast­ně ani ne tak na samot­ný vrchol, jako spíš…

První sníh v Ybbstalském podhůří

Vidi­na pří­cho­du tla­ko­vé výše, růst tep­lo­ty ve všech výš­kách a s tím spo­je­ná devasta­ce sně­ho­vé pokrýv­ky vylé­či­la naši lenost…

Prvomájová nadílka

Půl metru pra­ša­nu v Níz­kých Tau­rách. Tra­dič­ně odjíž­dí­me den po dni, než kdy bychom měli správ­ně jet. Tudíž prašan…

Zamyšlení v Mrtvých horách

Čas běží s věkem neú­pros­ně a stej­ně tak se při­blí­žil konec další sezó­ny. Chtě nechtě, musí­me si to přiznat.…

Mravenci a šneci

Neplá­no­va­né akce býva­jí poda­ře­né. Jinak neby­lo ani na dneš­ním výle­tě, který mi nalaj­no­val Vašek Škré­ta zvaný Čmoud. V úterý…

Frischling na Rosenkogelu

Zača­lo to nabíd­kou kva­lit­ní­ho – ne ne, neby­lo to jako z „Pelíš­ků” – nabíd­kou kva­lit­ní­ho louč­kař­ské­ho výle­tu do hlouby…

Česko

Rýbrcoul v karanténě

Inu, jak to na horách čes­kých v posled­ních letech cho­dí­vá, sníh nám před Váno­ce­mi roz­tál. Vyu­ži­je­me tuto chví­li a…

Dobývání (ne)významných vrcholů Krušných hor

Tuto zimu nemě­li v Kruš­ných horách sníh. Do té doby, než se tu obje­vil Máňa. Ale jakmi­le zase odjel,…

Máme rádi lyžování

Po dlou­hé době vzá­jem­né­ho míje­ní jsme si koneč­ně našli čas navští­vit naše kama­rá­dy v pod­hůří Jese­ní­ků. Když píši my,…

Střecha Lužických hor

Tak nám zabi­li ski­a­re­ál Luž paní Mülle­ro­vá, lamen­tu­jí lidé v pří­spěv­cích na ofi­ci­ál­ních strán­kách skiluz.com poté, co byl areál…

Podvečerní randoné na Kozákově

Jako v létě neu­stá­le vozím v autě gol­fo­vé vyba­ve­ní, začal jsem pro strýč­ka pří­ho­du tahat s sebou také zimní nádobíčko.…

Za humny

Netrpělivé čekání na sníh

Po něja­kém tom roce k nám znovu paní zima…

Předjaří na loučkách

Zdá se, že letos se nám moc nechce do hor. Nej­ra­dě­ji bychom zůsta­li na louč­kách v nej­bliž­ším okolí. Pohodlnost,…

Zasypaný Třístoličník

Pon­dě­lí na Třís­to­lič­ní­ku. Lepší poča­sí jsem si nemohl přát. Posuď­te sami: nula stup­ňů v deví­ti stech met­rech nad mořem.…

Bizár na Plechém

Sobot­ní ráno se vyda­ři­lo. Vstá­vám s před­sti­hem, abych se nemu­sel pre­zi­den­to­vi vymlou­vat, že nevím, za jak dlou­hou dobu přivedu…

Téměř májový Hochficht

Sezo­na poma­lu končí, už se těší­me na jarní fir­no­vou lyžo­vač­ku na Plan­ne­ralm. Slun­ce svítí, ptáci zpí­vaj, sníh z šumav­ských strání…

Na výletě s manželkou 2

Když jsou všich­ni na firnu v horách, my jsme ve zmrz­lém hnusu na Třís­to­lič­ní­ku. Únava z pra­cov­ní­ho a rodinného…

pod Alpami

00:04:01

Nezapomenutelný prach

Dnes jsme strá­vi­li sice větr­ný, ale o to víc…

Předjaří na loučkách

Zdá se, že letos se nám moc nechce do hor. Nej­ra­dě­ji bychom zůsta­li na louč­kách v nej­bliž­ším okolí. Pohodlnost,…

Zasypaný Třístoličník

Pon­dě­lí na Třís­to­lič­ní­ku. Lepší poča­sí jsem si nemohl přát. Posuď­te sami: nula stup­ňů v deví­ti stech met­rech nad mořem.…

Bizár na Plechém

Sobot­ní ráno se vyda­ři­lo. Vstá­vám s před­sti­hem, abych se nemu­sel pre­zi­den­to­vi vymlou­vat, že nevím, za jak dlou­hou dobu přivedu…

Téměř májový Hochficht

Sezo­na poma­lu končí, už se těší­me na jarní fir­no­vou lyžo­vač­ku na Plan­ne­ralm. Slun­ce svítí, ptáci zpí­vaj, sníh z šumav­ských strání…

Na výletě s manželkou 2

Když jsou všich­ni na firnu v horách, my jsme ve zmrz­lém hnusu na Třís­to­lič­ní­ku. Únava z pra­cov­ní­ho a rodinného…

Tele (ski) vizePLAYLIST
Ale­spoň jed­nou za zimu nové video

[youtube_channel resource=2 display=playlist autoplay=0 nobrand=1 link_to=none norel=1]

Kdysi nad­še­ní běž­ka­ři, vyzna­va­či vol­né­ho teré­nu, kde se šlape vlast­ní stopa, kteří doká­ží sjet na kla­sic­kých lyžích sjez­dov­ku, ale pohr­da­jí maso­vou pakul­tu­rou lyžař­ských stře­di­sek, pod vli­vem hrst­ky vyzna­va­čů čes­ké­ho backcoun­t­ry lyžo­vá­ní v letech 2012 a 2013 postup­ně kon­ver­tu­jí k tele­mar­ku a hlásí se ke spe­ci­fic­ké­mu poje­tí této zimní akti­vi­ty, tak­zva­né­mu loučkaření.

Maňásčí vandr / Happy trekking Korsika 2022

191 pho­tos
107 views

Seidlovská panoramata

26 pho­tos
6 views

Znouzecnost na Viehbergu

3 pho­tos
4 views

První sníh na Polušce

14 pho­tos
1 views

Zímní Lověšické Rovné

13 pho­tos
6 views

Klasická trasa ze Zubčic prodloužená na Polušku

12 pho­tos
5 views