Úterý, 31. ledna 2023
2.9 C
Viehberg
00:03:40
Inu, jak to na horách čes­kých v posled­ních letech cho­dí­vá, sníh nám před Váno­ce­mi roz­tál. Vyu­ži­je­me tuto chví­li a zavzpo­mí­ná­me na jarní firn. Tichou vzpo­mín­ku věnu­je­me Rýbr­cou­lo­vi, který musel…

Top sezóny

00:04:01

Nezapomenutelný prach

- Rekla­ma -spot_img

Oblíbené

00:02:05

Glasenberg sólo

Tele (ski) vize

Šumava a Novohradky

Za humny
Nové

Netrpělivé čekání na sníh

Po něja­kém tom roce k nám znovu paní zima při­chá­zí roz­pa­či­tě. Dvě sezó­ny jste si hoši uží­va­li, tak šmi­tec. Svatý Mar­tin na svém bělouši…
00:02:05

Předjaří na loučkách

Zdá se, že letos se nám moc nechce do hor. Nej­ra­dě­ji bychom zůsta­li na louč­kách v nej­bliž­ším okolí. Poho­dl­nost, únava nebo snad stáří? Já…
00:04:01

Nezapomenutelný prach

Dnes jsme strá­vi­li sice větr­ný, ale o to víc neza­po­me­nu­tel­ný den v pra­ša­nu nad údo­lím Kleinra­mingtal. Ještě než jsme obuli lyže, muse­li jsme učinit…

Zasypaný Třístoličník

Pon­dě­lí na Třís­to­lič­ní­ku. Lepší poča­sí jsem si nemohl přát. Posuď­te sami: nula stup­ňů v deví­ti stech met­rech nad mořem. Na kopci množ­ství sněhu, převážně…

Glasenberg sólo

Už to tak bude, stává se ze mě expert. Sice ještě nedo­sa­hu­ji tako­vých zna­los­tí míst­ní­ho teré­nu jako kama­rád Sepp, ale zřej­mě to ze mě…

Pod Alpami

00:02:39

Výšlap za sněhem

V difuzi na Hochkar

- Rekla­ma -spot_img

Česko

Zamyš­le­ní, úvahy, nápa­dy a podob­né výplo­dy našich cho­rých mozků.

Salcbursko

Alpy
Nové

00:02:13

První (pod)zimní zpravodaj sezóny 20/21 tentokrát z Nízkých Taur

Říjen, azuro, v údo­lích barev­ný pod­zim a naho­ře jis­kři­vo. Tako­vý byl otví­rák s Matě­jem v Níz­kých Taurách. 
00:02:39

Výšlap za sněhem

Hodně dlou­hou dobu se chys­tám pod­nik­nout túru na horu Stum­p­f­mauer. Vlast­ně ani ne tak na samot­ný vrchol, jako spíš k tro­jme­zí Štýr­ska, Hor­ní­ho a…

První sníh v Ybbstalském podhůří

Vidi­na pří­cho­du tla­ko­vé výše, růst tep­lo­ty ve všech výš­kách a s tím spo­je­ná devasta­ce sně­ho­vé pokrýv­ky vylé­či­la naši lenost a muse­li jsme vyra­zit za…
00:03:02

Prvomájová nadílka

Půl metru pra­ša­nu v Níz­kých Tau­rách. Tra­dič­ně odjíž­dí­me den po dni, než kdy bychom měli správ­ně jet. Tudíž pra­šan už není ve střed­ních polohách…

Hradecko

- Rekla­ma -spot_img

Horňácko a Dolňácko

00:02:39

Výšlap za sněhem

00:02:29