Novohradky

Netrpělivé čekání na sníh

Po něja­kém tom roce k nám znovu paní zima při­chá­zí roz­pa­či­tě. Dvě sezó­ny jste si hoši uží­va­li, tak šmi­tec. Svatý Mar­tin na svém bělouši…

Mlha vrbatovka

Ztě­žo­va­li si někte­ří čte­ná­ři naše­ho plát­ku, že na nejme­no­va­ném vyhle­dá­va­či nezjis­ti­li, co je to mlha vrba­tov­ka. My se nedi­ví­me, pro­to­že ame­rič­tí hoši nemů­žou znát…

Víkendové lalulá

Sně­ho­vý kolo­toč se nám opět roz­to­čil. Sice z poza okna to venku jako zima nevy­pa­dá, ale od moni­to­ru počí­ta­če pohle­dem skrz webo­vé kame­ry ano.…

Jojo kolem Viehbergu

Ve ski­a­re­á­lech se lyža­ři pohy­bu­jí naho­ru a dolů ve velmi rych­lém sledu. Zvlád­nou tak během jed­no­ho dne více tras, pokud jimi areál dis­po­nu­je. A…

Za humny

Poslední fotky

Seidlovská panoramata

26 pho­tos
5 views

Poslední články

Kdo nemůže jezdit může svůj čas věnovat dokumentární tvorbě

Když jsme se v dubnu tajně sešli u Ondry na cha­lu­pě v Čer­ném Poto­ce a vyra­zi­li si na Klí­no­vec užít prv­ní­ho i posled­ní­ho pojež­dě­ní doha­sí­na­jí­cí sezó­ny 2020, zda­le­ka jsme ještě netu­ši­li, co nás čeká. Že bude­me mít poměr­ně hodně času na jiné věci než na jež­dě­ní. Z dneš­ní­ho pohledu…

Poslední video

Alpy

00:05:03

Hochschwung

Vycházka na Breimauer

Plannereck sólo

Šumava

Tento týden sněžilo

Jeli­kož v Alpách i Krko­no­ších sně­ži­lo, dnes jsme se s mou chotí (tele)Mončou roz­hod­li před nastá­va­jí­cí zimní sezó­nou reko­gno­s­ko­vat z minu­los­ti nám již známé…

Nejezděte na Plechý

Aktiv­ní člen Vele­šín­ské­ho druž­stva louč­ka­řů by měl ale­spoň jeden­krát za sezó­nu usku­teč­nit výstup na domá­cí kopec Plechý. Když pozo­ru­ji, jak na zahra­dě pučí lísky…

Poslední kolo na Hochfichtu

Tak milí louč­ka­ři, toto je moje (Lenky Šimán­ko­vé) pre­mi­é­ra. Podat report z poko­ře­ní Hoch­fich­tu je pro mě úkol poměr­ně jed­no­du­chý, ale nevím, zda uspo­ko­jím ty,…