Novohradky

Víkendové lalulá

Sně­ho­vý kolo­toč se nám opět roz­to­čil. Sice z poza okna to venku jako zima nevy­pa­dá, ale od moni­to­ru počí­ta­če pohle­dem skrz webo­vé kame­ry ano.…

Sandl aneb když se nechce daleko

Dneska jsem měl za úkol mon­to­vat novou kuchyň. Ale dělej­te to, když je za oknem mod­ro­jas a slu­níč­ko hřeje. Ale­spoň dvě hodin­ky někde na…

Předjaří na loučkách

Zdá se, že letos se nám moc nechce do hor. Nej­ra­dě­ji bychom zůsta­li na louč­kách v nej­bliž­ším okolí. Poho­dl­nost, únava nebo snad stáří? Já…

Jojo kolem Viehbergu

Ve ski­a­re­á­lech se lyža­ři pohy­bu­jí naho­ru a dolů ve velmi rych­lém sledu. Zvlád­nou tak během jed­no­ho dne více tras, pokud jimi areál dis­po­nu­je. A…

Za humny

Poslední fotky

Seidlovská panoramata

26 pho­tos
5 views

Poslední články

Rýbrcoul v karanténě

Inu, jak to na horách čes­kých v posled­ních letech cho­dí­vá, sníh nám před Váno­ce­mi roz­tál. Vyu­ži­je­me tuto chví­li a zavzpo­mí­ná­me na jarní firn. Tichou vzpo­mín­ku věnu­je­me Rýbr­cou­lo­vi, který musel být léta páně 2021 v karanténě. 

Poslední video

Alpy

Šumava

Zasypaný Třístoličník

Pon­dě­lí na Třís­to­lič­ní­ku. Lepší poča­sí jsem si nemohl přát. Posuď­te sami: nula stup­ňů v deví­ti stech met­rech nad mořem. Na kopci množ­ství sněhu, převážně…

Tento týden sněžilo

Jeli­kož v Alpách i Krko­no­ších sně­ži­lo, dnes jsme se s mou chotí (tele)Mončou roz­hod­li před nastá­va­jí­cí zimní sezó­nou reko­gno­s­ko­vat z minu­los­ti nám již známé…

Poslední kolo na Hochfichtu

Tak milí louč­ka­ři, toto je moje (Lenky Šimán­ko­vé) pre­mi­é­ra. Podat report z poko­ře­ní Hoch­fich­tu je pro mě úkol poměr­ně jed­no­du­chý, ale nevím, zda uspo­ko­jím ty,…