Sobota, 25. března 2023
5.9 C
Viehberg

Kde se nacházíte:

|

Předjaří na loučkách

Zdá se, že letos se nám moc nechce do hor. Nej­ra­dě­ji bychom zůsta­li na louč­kách v nej­bliž­ším okolí. Poho­dl­nost, únava nebo snad stáří? Já bych řekl, že od kaž­dé­ho špet­ka. Ovšem pád­ných důvo­dů proč tak činit máme hned několik. Že má metodik hodně práce a nemůže tak často jezdit na lyže má i svoje pozitiva. […]

Zdá se, že letos se nám moc nechce do hor. Nej­ra­dě­ji bychom zůsta­li na louč­kách v nej­bliž­ším okolí. Poho­dl­nost, únava nebo snad stáří? Já bych řekl, že od kaž­dé­ho špet­ka. Ovšem pád­ných důvo­dů proč tak činit máme hned několik.

Včelíny
Vče­lí­ny

Že má metodik hodně práce a nemůže tak často jezdit na lyže má i svoje pozitiva.

Při jedné z jeho zeměmě­řič­ských výprav obje­vil v před­hůří Novo­hrad­ských hor u ves­nič­ky Kuří širo­ši­ré pláně, na kte­rých to při vhod­ných pod­mín­kách jede z kopce. Chce to buď zcela zmrz­lý sníh nebo, jak máme v obli­bě, starý hutný pod­klad s vrst­vič­kou firnu. Svahy jsou tak mírné, že se vypla­tí vzít jen leh­kou výstroj, ve které se člo­věk může také sklouz­nout a zabrus­lit si.

Sedlo k Březinovci u Kuří
Sedlo k Bře­zi­nov­ci u Kuří
Vjezd do Malého Kuří
Vjezd do Malé­ho Kuří

Těmi­to sku­teč­nost­mi pohnu­ti, vra­cí­me se po něko­li­ka letech k tomu, co jsem z moci pre­zi­den­ta vyty­čil jako hlav­ní smě­řo­vá­ní naše­ho druž­stva louč­ka­řů – lyžo­va­ní na pome­zí běžek a tele­mar­ku, v kože­ných botách a na úzkých lyžích. Mojí touhu od samé­ho počát­ku hati­lo meto­di­ko­vo moto. Nevzdal jsem to, vytr­va­lost při­ná­ší ovoce.

Vypa­dá to, že jsem první rok jež­dě­ní pře­sko­čil hned něko­lik leve­lů.

Malčice
Mal­či­ce

Radost z návra­tu ke koře­nům (či ke kole­nům) zapla­vi­la také Áju a já jsem byl moc rád, že jsme spo­leč­ně mohli hned dva­krát v týdnu brou­sit zbyt­ky sněhu na louč­kách v masi­vu Polušky.

Zubčice pod Horním hájem
Zub­či­ce pod Hor­ním hájem

Při opa­ko­va­ném výle­tu jsme z počát­ku byli zasko­če­ni absen­cí sněhu na jiho­zá­pad­ních sva­zích, nicmé­ně odra­dit jsme se nene­cha­li a odtá­va­jí­cí bílé štrá­fy jsme ele­gant­ně pospo­jo­va­li do pří­jem­né okruž­ní trasy.

Malčice po týdnu
Mal­či­ce po týdnu
Zubčice u křížku
Zub­či­ce u křížku

Aktu­ál­ní obdo­bí je vhod­né k obje­vo­vá­ní dosud nepo­zna­ných loka­lit. Stačí mít lyže v autě i během pra­cov­ní cesty a třeba večer pře­mlu­vit kole­gy na krát­kou vyjížď­ku. Obout lyže to né, ale hřát se v posled­ních paprs­cích slun­ce a dívat se na jed­no­ho bláz­na, jak znovu a znovu jódlu­jí­ce hob­lu­je nevý­znam­nou louč­ku mezi větrníky.

Tolik rados­ti jsem u tebe za posled­ních pět let nevi­děl jako v téhle půlhodině.

Větrníky v Krušných horách
Větr­ní­ky v Kruš­ných horách

Nesmím zapomenout ani na setkání na nejvyšší úrovni mezi týmy Teleskippy a Telezjetele.

Ten­to­krát pro­běh­lo v Nových Hamrech v Kruš­ných horách za účas­ti Kra­li­ka, meto­di­ka Teleskip­py a Máni, pre­zi­den­ta Tele­zje­te­le. Pre­zi­dent Teleskip­py Ondra se nemohl dosta­vit bo při­šel o papí­ry a neměl jak dojet. Ze schůz­ky byl poří­zen krát­ký pro­slov přímo na svahu, který bohu­žel nemů­že­me zve­řej­nit kvůli tomu, že na kame­ře nebyl zapnu­tý mikrofon.

Metodik z Teleskippy Kralik
Meto­dik z Teleskip­py Kralik

Nemám v repor­tu dosta­tek místa, abych se do něj vešly všech­ny fotky z naše­ho před­jar­ní­ho dová­dě­ní. Zví­da­vý čte­nář nechť zamí­ří do gale­rie na Flic­kr. Mys­lím že to byl Pepí­no, který při zhléd­nu­tí někte­rých našich videí pro­ne­sl památ­nou poznám­ku. Duben sice ještě nemá­me, ale přání plní­me v podo­bě krát­ké­ho videa.

Máňo, zkus do dát do sépi­ov­ky a tro­chu zrych­le­ně, vyjde tako­vá malá gro­teska k aprí­lo­vé­mu pousmání.

   |   

Roman
Roman
Přeci nebudu jezdit sám, musím si najít nějaké oběti a založíme družstvo loučkařů!

Další texty autora:

Großer Rotbühel

Původním cílem dnešního výletu bylo osiřelé zimní středisko Riesneralm, kde podle webových kamer mělo být dostatek sněhu pro naše...

Připraveni

Letošní sezónu se ke mě přidává další zakládající člen Velešínského družstva loučkařů - Vláďa. Listopadová psychická příprava vyvrcholila včerejší...

Nové články

Rýbrcoul v karanténě

Inu, jak to na horách českých v posledních letech chodívá, sníh nám před Vánocemi roztál. Využijeme tuto chvíli a zavzpomínáme na jarní firn. Tichou...

Všichni otevírají my zavíráme!

Superministr Havlíček otevřel v květnu skiareály. Na toto oznámení čekala netrpělivě česká lyžařská scéna od prosince, kdy byl jejich provoz nařízením vlády uzavřen.

Kdo nemůže jezdit může svůj čas věnovat dokumentární tvorbě

Když jsme se v dubnu tajně sešli u Ondry na chalupě v Černém Potoce a vyrazili si na Klínovec užít prvního i posledního poježdění...

První (pod)zimní zpravodaj sezóny 20/21 tentokrát z Nízkých Taur

Říjen, azuro, v údolích barevný podzim a nahoře jiskřivo. Takový byl otvírák s Matějem v Nízkých Taurách.

Dobývání (ne)významných vrcholů Krušných hor

Tuto zimu neměli v Krušných horách sníh. Do té doby, než se tu objevil Máňa. Ale jakmile zase odjel, nenávratně s ním zmizel ...

Výšlap za sněhem

Hodně dlouhou dobu se chystám podniknout túru na horu Stumpfmauer. Vlastně ani ne tak na samotný vrchol, jako spíš k trojmezí Štýrska, Horního a...

Články z okolí

  1. Zdar Máňo! Poved­lo se! Na svá­tek Jose­fů, Pepí­ků, Pepoušů, Pepí­nů zkrát­ka Cho­sés, Juse­pes a zo slo­ven­kej stra­ny Dodoušů som si rád pozrel tvoj prvot­ný výtvor v tomto štýle. Nao­zaj aj roze­me­je, a o to tu idě :-P Maňas­ci tady vidí­te, že někte­ré věci se nemu­sí hrát. Při­jdou samy! :-D Jinak k loka­li­tě, vše je o zážit­ku, tak kam se hnát? No ne! Zdra­ví Jizer­sko­kr­ko­noš­ský­kruš­no­ho­rec Pepíno

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno