Úterý, 31. ledna 2023
2.9 C
Viehberg

Kde se nacházíte:

|

Tento týden sněžilo

Jeli­kož v Alpách i Krko­no­ších sně­ži­lo, dnes jsme se s mou chotí (tele)Mončou roz­hod­li před nastá­va­jí­cí zimní sezó­nou reko­gno­s­ko­vat z minu­los­ti nám již známé teré­ny šumav­ské­ho masi­vu Třís­to­lič­ník-Plechý, kte­rýž­to lze pro naše druž­stvo pova­žo­vat za terén domov­ský. K výše zmí­ně­né­mu jsem po dlou­hém roz­va­žo­vá­ní vybral ten nej­lep­ší možný den v celém dosa­vad­ním prů­bě­hu prázd­nin. Posuď­te sami: tep­lo­ta […]

Jeli­kož v Alpách i Krko­no­ších sně­ži­lo, dnes jsme se s mou chotí (tele)Mončou roz­hod­li před nastá­va­jí­cí zimní sezó­nou reko­gno­s­ko­vat z minu­los­ti nám již známé teré­ny šumav­ské­ho masi­vu Třís­to­lič­ník-Plechý, kte­rýž­to lze pro naše druž­stvo pova­žo­vat za terén domov­ský. K výše zmí­ně­né­mu jsem po dlou­hém roz­va­žo­vá­ní vybral ten nej­lep­ší možný den v celém dosa­vad­ním prů­bě­hu prázd­nin. Posuď­te sami:

  • tep­lo­ta v 1000 m.n.m. cca 5°C,
  • déšť pře­chá­ze­jí­cí v kroupy,
  • pory­vo­vý západ­ní vítr.

Terén se při reko­gnoska­ci jevil jako sta­bil­ní, nej­útul­něj­ším mís­tem v něm pak byla bez­po­chy­by hos­po­da na Třís­to­lič­ní­ku, jež nám (obzvláš­tě těmi třemi bíry co jsme v ní stih­li vylup­nout) zřej­mě zachrá­ni­la život a kte­rou při naší zimní tele­mar­ko­vé výpra­vě též nesmí­me opo­me­nout navští­vit. Křes­ťan­sky smýš­le­jí­cí část naše­ho druž­stva povzbu­dí k návštěvě nově insta­lo­va­ný kříž na vrcho­lu Plechého.

Nový Gipfelkreuz
Nový Gip­fel­kre­uz

Jak říká náš náčel­ník: „Zážit­ky nemu­sí být pozi­tiv­ní, ale inten­ziv­ní”. Jak jsme toto posvát­né heslo ucho­pi­li při­blí­ží fotodokumentace.

To bylo ještě super počasí.
To bylo ještě super počasí.
Psa by ven nevyhnal!
Psa by ven nevyhnal!

P.S. Smut­nou zprá­vou je, že náš oblí­be­ný pivo­var Jakub z Vyš­ší­ho Brodu si po vítěz­stvích v letoš­ních pivo­var­nic­kých klá­ních polep­šil a pře­mís­til z námi oblí­be­né­ho sklep­ní­ho Pajzlu do pro­stor cel­kem tuc­to­vé knaj­py na náměs­tí. Mok sám zdá se pokle­su kva­li­ty nedoznal.

Skol!

Vláďa Korbela
Vláďa Korbela
Vypadá to, že jsem první rok ježdění přeskočil hned několik levelů.

Další texty autora:

Nové články

Články z okolí

  1. Díky za aktu­ál­ní infor­ma­ce o pod­mín­kách na domá­cím kopci. Sněhu je zatím málo, lyže ještě nevykrámuji.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno