Neděle, 26. března 2023
6.6 C
Viehberg

Kde se nacházíte:

|

Bezva lyžařský den

Od začát­ku dneš­ní­ho výle­tu je jasné, že louč­kařšký guide Máňa je ve svém živlu. Pípá­ky, lopa­ty a podob­né haram­pá­dí zůstá­va­jí doma a s při­bli­žu­jí­cím se cílem naše­ho dneš­ní­ho tele­vý­pa­du do pahor­ka­ti­ny nad Steye­rem, kou­zel­ným kopeč­kem Brie­fberg (837 m.n.m.), je cítit jeho míst­ní zna­lost. Žádné váhá­ní a hle­dá­ní, ale jistý dojezd na pidi­par­k­platz hned vedle sil­nič­ky v […]

Od začát­ku dneš­ní­ho výle­tu je jasné, že louč­kařšký guide Máňa je ve svém živlu. Pípá­ky, lopa­ty a podob­né haram­pá­dí zůstá­va­jí doma a s při­bli­žu­jí­cím se cílem naše­ho dneš­ní­ho tele­vý­pa­du do pahor­ka­ti­ny nad Steye­rem, kou­zel­ným kopeč­kem Brie­fberg (837 m.n.m.), je cítit jeho míst­ní zna­lost. Žádné váhá­ní a hle­dá­ní, ale jistý dojezd na pidi­par­k­platz hned vedle sil­nič­ky v údolí Kleinra­mingtal. Krát­ký kon­takt s míst­ním oby­va­tel­stvem a tep­lo­ta ‑17 °C nás pří­jem­ně pohá­ní k hře­ji­vé­mu výstu­pu. Už během něj je jasné, že dnes zaži­je­me den pra­ša­no­vých super­sjez­dí­ků. V plánu jsou opa­ko­va­né výpa­dy z vrcho­lu do všech svě­to­vých stran s pře­vý­še­ním mezi 200 a 300 metry.

Nad údolím říčky Kleinraming
Nad údo­lím říčky Kleinraming

A je to tady Süda­b­fa­hrt! Lajna proti stou­pa­jí­cí­mu slun­ci s kuli­sou alp­ských vrcho­lů dosud nepo­cho­pi­tel­ně nedo­tče­ným jis­kři­vým pra­chem. Juchá­me jak malí kluci, vše co jsme si od dneška sli­bo­va­li se vrcho­va­tě plní.

Südabfahrt vršek
Süda­b­fa­hrt vršek
Südabfahrt spodek
Süda­b­fa­hrt spodek

A zpět k vrcho­lo­vé kap­lič­ce. Napo­dru­hé se vydá­vá­me zprvu pozvol­ným seve­ro­vý­cho­ním hře­be­nem k výhlíd­ko­vé­mu bodu s kří­žem a pak už hurá do sever­ní­ho svahu – Nor­da­b­fa­hrt I.

Okolí vybízí k loučkařskému putování
Okolí vybí­zí k louč­kař­ské­mu putování

Jestli­že na jih bylo sněhu dost, tady je ho o dal­ších 15 – 20cm navíc. I přes­to je třeba mít se na pozo­ru, přece jen napa­da­lo bez zákla­du a pro­šláp­nout při pře­jíž­dě­ní mezí na holou zem není až tak pře­kva­pu­jí­cí. Výstup sever­ním úbo­čím nad used­los­tí Hin­ter­lei­ten a vzhů­ru do Nor­da­b­fa­hrt II – sjezd sva­hem do kte­ré­ho v tuto roční dobu slun­ko neza­ví­tá. Kuli­sou je nám krom maleb­né sce­né­rie Kleinra­mingta­lu i pohled do hvoz­dů čes­kora­kous­ké­ho pohra­ni­čí na horizontu.

Nordabfahrt II střed
Nor­da­b­fa­hrt II střed

Pohled za sebe na právě nakres­le­nou stopu sjez­du nás svou lad­nos­tí dnes opa­ko­va­ně vybí­zí k sebe­u­spo­ko­ji­vé­mu „Ty vole my se to snad voprav­du nau­čí­me.“ Pokra­ču­je­me do pro­tisva­hu a pod dojmy zážit­ků kuje­me plány budou­cí louč­kař­ské Haute Route. Sku­teč­ně k tomu kra­ji­na vybí­zí. V pod­sta­tě by sta­či­lo zvo­lit hrubý směr a pak se nechat uná­šet impro­vi­za­cí sjez­dů a výstu­pů a k veče­ru někde zaťu­kat na vrata s prosbou o nocleh. Pros­tě tako­vá louč­kař­ská pouť. Teme­no beze­jmen­né­ho návr­ší s indus­ti­ál­ně maleb­ným tafem na beto­no­vém slou­pu je star­tem pro Tra­fo­a­b­fa­hrt I stále sever­ním smě­rem. Obra­zo­vě neza­chy­ce­ná lajna mír­ným sva­hem je snad nej­hez­čí z celé­ho dne. Lyže si bez­sta­rost­ně klou­žou v pra­ša­no­vých zápla­vách – louč­ka­řo­va nir­vá­na – Honza s Ond­rou by uču­rá­va­li bla­hem (kama­rá­di, sorry!).

Jeden z mnoha dojezdů až k lesu
Jeden z mnoha dojez­dů až k lesu

Zpět na návr­ší a Tra­fo­a­b­fa­hrt II již­ním smě­rem. Už je cítit, že se slu­níč­ko činí tak hybaj již pro­šla­pa­nou výstu­po­v­kou na „mateř­ský“ Brie­fberg. Posled­ní pohled z vrcho­lu a je tu Westa­b­fa­hrt až k autu. Sice nejsme tak znalí a jistí v trase sjez­du mezi a přes ohrad­ní­ky, jako míst­ňá­ci na jejichž stopu v půli cesty nará­ží­me, ale roz­hod­ně ta naše není nikterak zahanbující.

Výstup na návrší pod Glasnerhütte
Výstup na návr­ší pod Glasnerhütte

Čas už pokro­čil a neby­lo by od věci podě­ko­vat za super den a jechat domů k rodi­nám, ale ladná křiv­ka sjez­do­vých oblou­ků vykres­le­ná na pro­ti­lehlém návr­ší pod Glasnerhüt­te, která pou­ta­la naše pohle­dy z vrcho­lu Brie­fber­gu, nás nene­chá odjet. Rych­lý výstup je odmě­něn nejen pozná­ním, že šlo o stopu snow­bo­ar­dis­ty, ale i nád­her­ným Bonusa­b­fa­hr­tem. I kdyby měl den pade­sát hodin, dneš­ní tisí­cov­ka nastou­pa­ných a sje­tých metrů je cítit, nový haxny nám holt k sedmačty­ři­cá­ti­nám nikdo nena­dě­lí. Tagže díkes a snad to letos neby­lo naposled.

Výraz spokojeného loučkaře
Výraz spo­ko­je­né­ho loučkaře

P.S. Že z tak bez­sta­rost­ně a nená­sil­ně nato­če­né­ho mate­ri­á­lu s vyu­ži­tím vypůj­če­né­ho GoPročka Máňa vytvo­ří tak půso­bi­vých 13minut ze kte­rých to vše­cho „leze“ bez zby­teč­ných komen­tá­řů sem fakt nečekal.

Skol!
Vláďa

   |   

Vláďa Korbela
Vláďa Korbela
Vypadá to, že jsem první rok ježdění přeskočil hned několik levelů.

Další texty autora:

Tento týden sněžilo

Jelikož v Alpách i Krkonoších sněžilo, dnes jsme se s mou chotí (tele)Mončou rozhodli před nastávající zimní sezónou rekognoskovat...

Nežer ten sníh!

Brzy ráno jsme vyjeli Maňasovic autem. Cesta se vlekla a my děti jsme to prožívaly hůř než dospělí. Nakonec...

Nové články

Rýbrcoul v karanténě

Inu, jak to na horách českých v posledních letech chodívá, sníh nám před Vánocemi roztál. Využijeme tuto chvíli a zavzpomínáme na jarní firn. Tichou...

Všichni otevírají my zavíráme!

Superministr Havlíček otevřel v květnu skiareály. Na toto oznámení čekala netrpělivě česká lyžařská scéna od prosince, kdy byl jejich provoz nařízením vlády uzavřen.

Kdo nemůže jezdit může svůj čas věnovat dokumentární tvorbě

Když jsme se v dubnu tajně sešli u Ondry na chalupě v Černém Potoce a vyrazili si na Klínovec užít prvního i posledního poježdění...

První (pod)zimní zpravodaj sezóny 20/21 tentokrát z Nízkých Taur

Říjen, azuro, v údolích barevný podzim a nahoře jiskřivo. Takový byl otvírák s Matějem v Nízkých Taurách.

Dobývání (ne)významných vrcholů Krušných hor

Tuto zimu neměli v Krušných horách sníh. Do té doby, než se tu objevil Máňa. Ale jakmile zase odjel, nenávratně s ním zmizel ...

Výšlap za sněhem

Hodně dlouhou dobu se chystám podniknout túru na horu Stumpfmauer. Vlastně ani ne tak na samotný vrchol, jako spíš k trojmezí Štýrska, Horního a...

Články z okolí

 1. Musím říct, že vám dost závi­dím. Krás­ný pojež­dě­ní. Já jsem letos byl jen jed­nou, ale zato se mi poved­lo udě­lat do lyže díru veli­kos­ti mexic­ké­ho dola­ru. 13. února pořá­dá­me na Klí­nech tele­se­tká­ní Volná pata, tak tro­chu dou­fám že ten zby­tek sněhu vydrží.

 2. Ty voe Many, ze zacat­ku videa me stval ten chla­pek v obra­ze v pra­vem rohu na hore, ze ma lepsi vousy nez ja :-) Ale ted vazne, stalo to za shled­nu­ti. Sli­bil jsem ti uz loni, ze vyra­zim s tebou, ale letos uz vazne musim. Musis mi to celej letni rok pri­po­mi­nat, abych neza­po­mnel, pro­to­ze je to uza­s­ny a chci to taky! Jen budes muset mit se mnou trpe­li­vost, nez se to nau­cim a udej­cham, vim ze jsi ner­vak ;-) ale urci­te mi to nebu­des chtit spro­ti­vit :-) Fakt je to skve­le… Diky za video, sice to nesta­lo za ztra­tu pat­nact minut zivo­ta, ale zase lito­vat nebu­du :-) Ne, ted vazne, jed­ním slo­vem super. Tak mysli na me, jest­li zvlad­nes pre­zit laika na lyzich, tak bych se pris­ti zimu rad zucastnil.

  • Zdar Brudře, já a ner­vák? Tos mě neznal před pěti lety ;-)
   Děku­ji za pochva­lu videa, bez ohle­du na kva­li­tu vstup­ní­ho mate­ri­á­lu mys­lím že pěkně vysti­hu­je atmo­sfé­ru poho­do­vé celo­den­ní lyžo­vač­ky v čer­stvém prachu!
   Rádi Tě mezi sebe vez­me­me, ako­rát nevím, proč čekat rok, když sezó­na ještě neza­ča­la :-) Jen řekni, koli­kát­ku máš nohu, lyžař­ským kom­ple­tem Tě vyba­vím a zaje­de­me třeba na Lipno na večer­ní lyžo­vá­ní, kde je mírný svah a dá se tam vcel­ku dobře učit. A pak až budou před­jar­ní pod­mín­ky v Alpách, vyra­zíš s námi na něja­ký plyt­ký kope­ček nebo na Šuma­vu na Plechý. Fakt bych to s lyžo­vá­ním neod­klá­dal, škoda kaž­dé­ho roku živo­ta bez něj, už nejsi nejmladší!
   Skol!
   Many

 3. Na video jsem se podí­val, i man­žel­ka chtě­la vidět… pěkné, velmi pěkné. Jen Renka se divi­la, jak to divně lyžu­je­te, jak při tom zatá­če­ní divně pro­la­mu­je­te tu nohu… 

 4. Slu­níč­ko, panen­ské strá­ně, pra­šá­nek – Tývo­le, lyžař­ský orgasmus :-)
  Hele a cho­di­li jste někdy vůbec do kopce?
  Díky za ranní „nasrá­ní” ;-)

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno