Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Poprvé s Madshus Epoch na nohách

O váno­cích dora­zi­ly z telemark-pyrenees.com lyže Mad­shus Epoch s vázá­ním Voile 3‑pin Cable, boty Crispi Svar­ti­sen zase z aventurenordique.com. S led­no­vou sně­ho­vou nadíl­kou jsem se nemohl dočkat, až nemo­cí zna­ve­né tělo poo­k­ře­je a plíce zvlád­nou zvý­še­nou ven­ti­la­ci suché­ho zim­ní­ho mra­zi­vé­ho jis­kři­vé­ho vzdu­chu. Abych nepře­pá­lil začá­tek, vyrá­žím na krát­kou lyžař­skou vycház­ku u Mir­ko­vic. Par­ku­ji v Mal­či­cích s cílem obe­jít trio Stráž­ný, Šibe­nič­ní a Kří­žo­vý vrch.

Sněhu je na louč­kách tak ako­rát, kolem tři­ce­ti cen­ti­me­t­rů, k ránu ještě pra­šan. Štrá­du­ji pozvol­ným sva­hem k Stráž­né­mu vrchu, širo­ké lyže se nebo­ří, směr drží dobře a liso­va­ný pro­tismyk ve stou­pá­ní drží. V kože­ných botách mi chůze na lyžích při­jde jako v bač­ko­rách. Uvi­dí­me, jak to půjde z kopeč­ka. Podo­tý­kám, že jsem nikdy v živo­tě nezkou­šel tele­mar­ko­vý oblouk a na dneš­ní mini­t­ú­ru jsem vyba­ven pouze teoreticky.

Madshus Epoch
Mad­shus Epoch

Louč­ka na jiho­zá­pad­ním svahu Stráž­né­ho bude navě­ky svěd­kem mých prv­ních tele­mar­ko­vých oblou­ků. Asi nepů­jde o styl, ale první tři čtyři oblou­ky, velmi širo­ké a opa­tr­né, točím. Zpát­ky na horu a ještě jed­nou a ještě a už se válím nosem ve sněhu – jak malý Jarda! Už tuším, že půjde o podob­nou závis­lost, jako před lety s běž­ka­mi. Opouš­tím Stráž­ný sta­rou alejí ovoc­ných stro­mů smě­rem na Šibe­ni­čák. Odtud je cel­kem roz­hled do údolí k Pří­do­lí, ale poča­sí pano­rá­ma­tům nepře­je. Než obe­jdu kopec, sjíž­dím něko­li­ka oblou­ky k Pří­do­lí a vzá­pě­tí šlapu naho­ru. Sníh je už těžší, tep­lo­ta stou­pá. Z Šibe­ňá­ku louč­ka­řím k lesu pod Kří­žo­vým vrchem a lesní ces­tou na kla­si­ku běž­ku­ji zpát­ky do Mal­čic. Na první výlet spokojenost.

Pod Šibeničním vrchem
Pod Šibe­nič­ním vrchem

Buďte první! Přidejte komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *