Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Sandl aneb když se nechce daleko

Dneska jsem měl za úkol mon­to­vat novou kuchyň. Ale dělej­te to, když je za oknem mod­ro­jas a slu­níč­ko hřeje. Ale­spoň dvě hodin­ky někde na svahu, při­vřu oči a nedo­čka­vě se pohu­pu­ji v kole­nou. Co to říkal nedáv­no Vláďa, že by jel do San­dlu? To je nápad. Je to v Novo­hrad­ských horách, které mám od cha­lu­py na dohled, ako­rát jižní stra­na poho­ří a kope­ček Viehberg, který leží těsně za čárou. A na něm malý ski­a­re­á­lek s pří­rod­ním sně­hem, jed­ním šleprem, dvěma louč­ka­mi a snow­par­kem. Podle web­ka­me­ry se téměř celý den do svahu opírá slun­ce, fir­ník zajiš­těn. Místo oběda si naor­di­nu­ji pár tele­mar­ko­vých oblou­ků a ces­tou zpát­ky nakou­pím, neb spíž zeje prázd­no­tou. Jsem já ale prak­tic­ký muž!

Der Name sagt‘s: der Viehberg gehört den Kühen. Und nur im Win­ter, wenn es nix zu gra­sen gibt, lei­hen wir uns die sanf­ten Hänge des hohen Ber­ges zum Schi­fa­hren, Boar­den oder Rodeln. Das ist ok so für die Kühe, weil wir ver­spro­chen haben, kein kost­ba­res Was­ser für Kun­st­schnee zu ver­pul­vern und nur Schi zu fahren, wenn‘s Natur­schnee gibt.

– viehberg.at

Pohled od silnice na pravou loučku
Pohled od sil­ni­ce na pra­vou loučku

Mám rád kouz­lo kul­tur­ní kra­ji­ny, domác­kou atmo­sfé­ru, poho­do­vé lidi. A tady na mě poho­da dých­la už na par­ko­viš­ti u sta­řič­ké chaty Viehber­ghüt­te. Žádné davy, žádné hla­si­té repro­bed­ny, děcka s pra­ro­di­či na svahu, rolba zapar­ko­va­ná ve stáji spolu s kra­va­mi vedle kupky hnoje.

Nad snowparkem
Nad snow­par­kem

Samo­zřej­mě se nejed­ná o žádné těžké jež­dě­ní. Jsou to modré sjez­dov­ky. Na pro­větrá­ní, na pokec s kámo­ši při chůzi hore či při jízdě dolů, na výuku svých rato­les­tí ideální.

Cesta k vrcholu
Cesta k vrcholu

Nepo­sled­ně musím zmí­nit, že ces­tou do San­dlu jsem obje­vil mnoho pří­rod­ních lou­ček kolem Mair­spin­dt, Wind­haag, Obern­schlag a Eben. Jak jen jsme mohli tuto část hra­nič­ní­ho poho­ří opo­mí­jet? A na to, že z naší stra­ny není po sněhu takřka památ­ky, zde ho leží na lou­kách ještě téměř sou­vis­lá vrst­va. Tak příš­tě SKOL!

Jeden komentář

  1. Honza Honza 22. Úno 2015

    Roma­ne, ty to sekáš jak Baťa cvičky :)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *