Sobota, 25. března 2023
5.9 C
Viehberg

Kde se nacházíte:

|

Výšlap za sněhem

Hodně dlou­hou dobu se chys­tám pod­nik­nout túru na horu Stum­p­f­mauer. Vlast­ně ani ne tak na samot­ný vrchol, jako spíš k tro­jme­zí Štýr­ska, Hor­ní­ho a Dol­ní­ho Rakous­ka, které se nachá­zí v hře­be­ni blíz­ko vrcho­lu na kótě sedm­nác­ti set metrů. Odtud se údaj­ně nabí­ze­jí sjezdy po roz­leh­lých a rela­tiv­ně mír­ných lou­kách hned do tří svě­to­vých stran. Co […]

Hodně dlou­hou dobu se chys­tám pod­nik­nout túru na horu Stum­p­f­mauer. Vlast­ně ani ne tak na samot­ný vrchol, jako spíš k tro­jme­zí Štýr­ska, Hor­ní­ho a Dol­ní­ho Rakous­ka, které se nachá­zí v hře­be­ni blíz­ko vrcho­lu na kótě sedm­nác­ti set metrů. Odtud se údaj­ně nabí­ze­jí sjezdy po roz­leh­lých a rela­tiv­ně mír­ných lou­kách hned do tří svě­to­vých stran. Co víc si může srdce louč­ka­ře přát, že?

Sně­ho­vé pod­mín­ky nejsou úplně ide­ál­ní, ale něco čer­stvé­ho nasně­ži­lo, tak snad to půjde. Při­nej­hor­ším jsme ochot­ni pár metrů za sně­hem vyšláp­nout s lyže­mi na zádech. Situ­a­ce na nástu­pu nás ale úplně zasko­či­la. Ve směru naší výstu­po­vé trasy neby­lo širo­ko vyso­ko po sněhu ani památ­ky. Bylo jasné, že jsme se dob­ro­vol­ně roz­hod­li dát si do těla.

Po sněhu ani památky
Po sněhu ani památky

V tichos­ti se krá­mu­je­me do výstro­je a potup­ně při­pev­ňu­je­me lyže na bato­hy. Neod­va­žu­ji se jak­ko­liv pře­ru­šo­vat medi­ta­tiv­ní atmo­sfé­ru pozd­ně pro­sin­co­vé­ho rána. Meto­dik je ve vyni­ka­jí­cím roz­po­lo­že­ní, zřej­mě pře­kva­pen, jak skvě­lou desti­na­ci jsem na dnešek vybral. Nako­nec, poně­kud neo­chot­ně, dává před odcho­dem krát­ké interview.

O pět set metrů výš
O pět set metrů výš

Než může­me koneč­ně obout lyže na nohy, uběh­ne moře času a vystou­pá­me pět set výš­ko­vých metrů. Zprvu to na lesní cestě vypa­dá opti­mis­tic­ky, ale běda jakmi­le se pře­houp­ne­me do jižně ote­vře­né­ho údolí. Po úzkém štrá­fu sněhu s krát­kým sun­dá­ním lyží v prud­kém kame­ni­tém úbočí se posu­nu­je­me výš. Slun­ce se snaží ze všech sil pro­mě­nit posled­ní zbyt­ky sněhu v mokrou břeč­ku. Oddych­ne­me si až v dal­ším les­ním úseku, kde je díky pro­té­ka­jí­cí­mu poto­ku chlad­ně­ji a kde se ve stínu pře­kva­pi­vě drží sypký prašan!

Překvapení na Hinteralm
Pře­kva­pe­ní na Hinteralm
Výhledy na skupinu Gesäuse
Výhle­dy na sku­pi­nu Gesäuse

A po výle­zu z lesa zůstá­vá­me štajf. Pas­t­vi­ny Hin­ter­alm jsou zali­té slun­cem a plné sněhu. Na lavič­ce pod soli­tér­ním mod­ří­nem dopl­ňu­je­me ener­gii a meto­dik se nechá­vá sly­šet, že pro zpá­teč­ní cestu tady má při­chys­ta­né malé pře­kva­pe­ní. Tajnůstkář.

Těsně pod hřebenem
Těsně pod hřebenem

Pře­hopsá­me jednu a dru­hou pláň a nako­nec se nechá­me nalá­kat výraz­něj­ším sed­lem ve vrcho­lo­vém hře­be­ni. Sice je to na dru­hou stra­nu, než potře­bu­je­me jít, ale pro­dí­rat se smrky porostlou ská­lou se nám nechce. Naše roz­hod­nu­tí se uka­zu­je jako chyb­né, pro­to­že k cíli na tro­jme­zí nás čeká ještě kus po hře­be­ni, na kte­rém chybí dosta­tek sněhu, aby byla při­kry­ta pro pohyb na lyžích nepří­jem­ná kleč. Meto­dik se snaží před­vést ukáz­ko­vou otoč­ku o 180 stup­ňů, ale musí dávat bed­li­vý pozor, aby jed­nak nespa­dl z úzké­ho hře­bín­ku do údolí, nebo ho nevy­mrš­ti­la větev kleče dych­ti­vě čeka­jí­cí pod tají­cím sně­hem na uvolnění.

Čas ubíhá rych­le a den je touto dobou ještě krát­ký. Máme před sebou kus cesty pěšky ve spod­ní tře­ti­ně túry, tak už radě­ji dál nepo­kra­ču­je­me, uží­vá­me si výhle­dy a debužírujeme.

Taneční parket
Taneč­ní parket

Vrcho­lek u tro­jme­zí někdo vtip­ně nazval Tanz­bo­den – česky „taneč­ní par­ket”. Při pohle­du na táhlé uza­vře­né údolí smě­řu­jí­cí na jiho­zá­pad k sala­ším Eßlin­galm nám to při­jde při­lé­ha­vé. Údolí přímo vyzý­vá k tele­mar­ko­vé­mu taneč­ní­mu kroku. Je to výzva, kte­rou nechá­vá­me kama­rá­dům kruš­no­hor­cům Ondro­vi a Kra­li­ko­vi z Teleskip­py jako moti­va­ci, aby už s námi koneč­ně jed­nou vyra­zi­li za louč­ka­mi do před­hůří Alp. Tak hoši, je to na vás! My se vydá­me stej­nou ces­tou do údolí a dneš­ní den bere­me jako reko­gno­s­kač­ní výlet do oblasti.

Pod vrcho­lo­vým hřebenem
Vjezd na Hinteralm

Pokud jde o kva­li­tu sněhu, všech­no bylo k mání: od pra­ša­nu, přes více či méně nesou­cí krus­tu, zmrz­lý sníh, firn až k brz­dí­cí břeč­ce. A cel­kem nevy­zpy­ta­tel­ně se to stří­da­lo s kaž­dým met­rem. Suma sumá­rum ale vcel­ku radost­ná jízda.

Do hitaši mažte
Do hita­ši mažte

Když skon­či­li sjez­do­vé rado­ván­ky a nám už zbý­va­la jen cesta po svých, při­šel čas na slí­be­né pře­kva­pe­ní. Meto­dik se vytasil s čajo­vým ser­vi­sem a naser­ví­ro­val něko­lik výlu­hů zele­né­ho smr­ťá­ku, výbě­ro­vé­ho čaje nevím už odkud. Tako­vé občer­stvo­va­cí inter­mez­zo jako stří­že­né z video repor­tů japon­ské­ho louč­ka­ře Telehi­ra plných vysmá­tých šik­mo­o­kých obli­čejů vydá­va­jí­cích podiv­né hrdel­ní zvuky.

Do pěti musíme být...
Do pěti musí­me být…

   |   

Roman
Roman
Přeci nebudu jezdit sám, musím si najít nějaké oběti a založíme družstvo loučkařů!

Další texty autora:

Zahájení backcountry sezóny v Ybbstalských alpách

Letošní sněhová nadílka v nevysokých kopcích Dolních Rakous začala na přelomu listopadu a prosince. Po uklidnění bouřlivého počasí teploty...

Glasenberg

Zdar Markus, všechno nejlepší v roce 2016! Jaké jsou aktuální sněhové podmínky okolo Maria Neustift nebo Geroldkapelle? Zítra bych vyrazil...

Nové články

Rýbrcoul v karanténě

Inu, jak to na horách českých v posledních letech chodívá, sníh nám před Vánocemi roztál. Využijeme tuto chvíli a zavzpomínáme na jarní firn. Tichou...

Všichni otevírají my zavíráme!

Superministr Havlíček otevřel v květnu skiareály. Na toto oznámení čekala netrpělivě česká lyžařská scéna od prosince, kdy byl jejich provoz nařízením vlády uzavřen.

Kdo nemůže jezdit může svůj čas věnovat dokumentární tvorbě

Když jsme se v dubnu tajně sešli u Ondry na chalupě v Černém Potoce a vyrazili si na Klínovec užít prvního i posledního poježdění...

První (pod)zimní zpravodaj sezóny 20/21 tentokrát z Nízkých Taur

Říjen, azuro, v údolích barevný podzim a nahoře jiskřivo. Takový byl otvírák s Matějem v Nízkých Taurách.

Dobývání (ne)významných vrcholů Krušných hor

Tuto zimu neměli v Krušných horách sníh. Do té doby, než se tu objevil Máňa. Ale jakmile zase odjel, nenávratně s ním zmizel ...

První sníh v Ybbstalském podhůří

Vidina příchodu tlakové výše, růst teploty ve všech výškách a s tím spojená devastace sněhové pokrývky vyléčila naši lenost a museli jsme vyrazit za...

Články z okolí

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno